Preskočit na obsah

Logisticko výrobný areál Beckov

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie logisticko výrobného areálu, ktorý bude pozostávať z objektov piatich hál s celkovou zastavanou plochou 20 240,72 m2 a vrátnice vrátane inžinierskych sietí a dopravného napojenia na štátnu cestu, ďalej parkovacie plochy pre osobné automobily 450 stojísk, pre nákladné automobily 26 stojísk.
 • Place of implementation: Kočovce, Beckov (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Competent authority: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto n./Váhom
 • Proponent: DA Agency, s.r.o., Pred poľom 367/14, 911 01 Trenčín
 • Proponent´s identification number: 50632957
 • Permitting authority: Obec Beckov; OU NMnV, OSZP, ŠVS
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  28.10.2022
  28.10.2022
  Preliminary environmental study worked out by EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23,821 09 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  28.10.2022
  28.10.2022
  28.10.2022
  13.12.2022
  Stay of proceedings
  03.02.2023