Preskočit na obsah

Logisticko-priemyselný park Na Pántoch

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom zámeru je výstavba logistiko-priemyselného parku Na Pántoch. Prevádzka objektov logistických výrobno-skladových hál zameraná na skladovanie bežného spotrebného tovaru, látok a komponentoch bez rozdielu sortimentu s výnimkou skladovania nebezpečných látok
 • Place of implementation: Okres Bratislava III (okres: Bratislava III)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: Sympatia Group, a.s., Vajnorská 21 A, 831 03 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 51846217
 • Permitting authority: MČ Rača, MČ Vajnory, OUBA
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Enviplan, s.r.o., Cyprichova , 831 52 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  15.06.2021
  15.06.2021
  15.06.2021
  16.09.2021