Preskočit na obsah

Logistická a skladová hala AP1 - 2. etapa, Senec

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Navrhovaná zmena navrhovanej činnosti „Logistická a skladová hala AP1 - 2. etapa, Senec“ predstavuje dobudovanie existujúceho areálu spoločnosti ANTRACIT PROPERTY, s.r.o., Bytčianska 499/130, 010 01 Žilina. Táto zmena predstavuje výstavbu skladového centra, komplex piatich nájomných priestorov. Jednotlivé skladovacie priestory budú rozčlenené podľa nájomcov, z ktorých každý bude mať samostatné príjmové a vykladacie priestory, ako aj časť pre administratívu. Celkovo sa hala bude skladať z piatich samostatných blokov. Vnútorná areálová doprava, ktorá pozostáva z hlavnej komunikácie, ktorá je napojená priamo z obslužnej komunikácie vedľajšej haly. Parkovacie plochy sú delené na parkoviská pre osobné autá administratívy, ostatných zamestnancov a návštev. Pre nákladné autá (kamiónovú dopravu) sú vyhradené miesta pri jednotlivých bránach haly. Súčasťou haly sú rozsiahle manipulačné plochy, ktoré slúžia na manipuláciu, parkovanie a vykládku pre kamiónovú dopravu.
 • Place of implementation: Senec (okres: Senec)
 • Competent authority: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Proponent: ANTRACIT PROPERTY 1, s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 51089424
 • Permitting authority: Mesto Senec
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  29.09.2022
  29.09.2022
  Notice of change of the proposed activity
  29.09.2022
  21.12.2022