Preskočit na obsah

LAKESIDE PARK 03

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je realizácia investičného zámeru, ktorý predstavuje dokončenie zástavby mestského bloku a areálu LAKESIDE PARK výstavbou finálnej, tretej etapy navrhovanej činnosti.
 • Place of implementation: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Lakeside 3, s. r. o., Tomášikova 46, 831 04 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 50343564
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  06.10.2021
  Preliminary environmental study worked out by IVASO s.r.o.
  Text of the preliminary environmental study
  06.10.2021
  06.10.2021

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  02.02.2022

  Environmental Impact Statement

  Text of Environmental Impact Statement
  29.04.2022
  29.04.2022