Preskočit na obsah

KRYTÝ VONKAJŠÍ SKLAD OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predkladané oznámenie rieši posúdenie vplyvu na okolité životné prostredie navrhovanej zmeny Krytý vonkajší sklad oceľových konštrukcií v rámci areálu spoločnosti Winfer spol. s .r.o. v Lehniciach. Objekt je navrhnutý z dôvodu rozšírenia kapacitných možností logistického zázemia firmy a vytvorenia vhodného miesta pre skladovanie oceľových konštrukcií vyhotovených v zámočníckych dielňach firmy WINFER s.r.o.
 • Place of implementation: Lehnice (okres: Dunajská Streda)
 • Competent authority: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Proponent: Winfer spol. s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 31427499
 • Permitting authority:
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  19.10.2022
  Notice of change of the proposed activity
  19.10.2022
  Decision before it enters into force
  29.11.2022

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien