Preskočit na obsah

KRD AREA PROJECT_komerčne „DUBY“

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je prispieť k vytvoreniu modernej mestotvornej zóny, v ktorej dôjde k prepojeniu bývania s občianskou vybavenosťou a prírodou, prostredníctvom výstavby dvoch polyfunkčných domov, vrátane súvisiacej infraštruktúry
 • Place of implementation: Bratislava - Karlova Ves, Bratislava - Dúbravka (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: RED_DUBY s.r.o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava (ASID, a.s., Ambrova 8, 831 01 Bratislava)
 • Proponent´s identification number: 35952814
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 841 02 Bratislava
  Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  08.11.2016
  Preliminary environmental study worked out by ENPRO Consult, s.r.o., Martinengova 4, 811 02 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  08.11.2016

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  01.02.2017

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  02.01.2019
  Elaborator of Environmental Impact Statement ENPRO Consult, s.r.o., Martinengova 4, 811 02 Bratislava
  Text of Environmental Impact Statement
  02.01.2019

  Public hearing

  Magistrát HM Ba, Primaciálne nám. 1, Bratislava, miestnost c. 107, dna 07.02.2019 o 16:30

  Final record

  Final record before it enters into force
  11.05.2020