Preskočit na obsah

Kotol na biomasu v Mondi SCP, a.s. Ružomberok

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spalovanie s tepelným výkonom 5.4 Priemyselné prevádzky na výrobu a) buniciny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov, b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou 9.5 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je výstavba moderného fluidného kotla s menovitým tepelným príkonom 120 MW, ktorý nahradí zastaraný existujúci kotol na spaľovanie biomasy s menovitým príkonom 98,8 MW, ktorý bol spustený do prevádzky v roku 1981.
 • Place of implementation: Ružomberok, Štiavnička, Lisková (okres: Ružomberok)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
 • Proponent´s identification number: 31637051
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly; Mesto Ružomberok; Obec Štiavnička; Obec Lisková
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  26.03.2020
  Notice of change of the proposed activity
  26.03.2020
  26.03.2020
  Decision before it enters into force
  14.08.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  25.09.2020

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  30.10.2020