Preskočit na obsah

Koncepcia rozvoja mesta Tisovec v tepelnej energetike: štúdia v rozsahu metodického usmernenia MHSR č. 952/2005

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Úlohou koncepcie je zavedenie podmienok pre systémový rozvoj sústavy tepelných zariadení na území mesta s cieľom zabezpečiť rozvoj mesta v oblasti tepelnej energetiky, predovšetkým: • zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla, • energetickú a ekonomickú efektívnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvalo udržateľného rozvoja, • ochrana životného prostredia, • zabezpečiť súlad so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky, • zabezpečiť súlad so súvisiacimi legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky. Koncepcia rozvoja mesta sa na základe § 31 písm. a) zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike po schválení mestským zastupiteľstvom použije ako odvetvová koncepcia pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie mesta. Podľa § 12 odst. 3 mesto rozhoduje o vydaní záväzného stanoviska o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW s koncepciou rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky, ak koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky nie je súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta, je mesto povinné rozhodnúť o vydaní záväzného stanoviska o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky na základe individuálneho posúdenia opodstatnenosti výstavby. Rozsah spracovania koncepcie tepelnej energetiky je podľa Metodického usmernenia MHSR č. 952/2005-200 zo dňa 15. apríla 2005.
 • Place of implementation: Tisovec (okres: Rimavská Sobota)
 • Competent authority: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Procurer: Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota, n.o., Daxnerova 508/33, 979 01 Rimavská Sobota
 • Procurer´s identification number: 52291383
 • Approving authority: MsZ mesta Tisovec
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  17.05.2021
  18.05.2021
  Notice
  17.05.2021
  Decision from screening procedure
  11.06.2021
  Text of Strategy document
  17.05.2021