Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Kompostáreň bioodpadov Senica - zvýšenie kapacity

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Navrhovaná zmena bude pozostávať z navýšenia kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadov z aktuálnych 4 200 ton/rok na 9 200 ton/rok zhodnoteného odpadu s čím bude súvisieť aj potreba rozšírenie samotnej plochy kompostárne. Zmena kapacity navrhovanej činnosti je spätá s doplnením vytriedených zložiek komunálnych odpadov, ktoré prešli mechanicko-biologickou úpravou a sú vhodné do procesu zhodnocovania odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov „Kompostáreň bioodpadov Senica“.
 • Place of implementation: Senica (okres: Senica)
 • Competent authority: Okresný úrad Senica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vajanského 17, 90501 Senica
 • Proponent: Technické služby Senica a.s., Železničná 465/110, 905 01 Senica
 • Proponent´s identification number: 36228443
 • Permitting authority: Mesto Senica, OÚ Senica - OSZP, odb. pozemkový a lesný
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  18.09.2023
  Notice of change of the proposed activity
  18.09.2023
  Decision before it enters into force
  20.10.2023