Preskočit na obsah

K.ú. Selice - Energetické zhodnocovanie odpadov splyňovaním, s využitím energie v modernej poľnohospodárskej výrobe

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Zariadenie na zhodnocovanie vybraných druhov odpadov formou splyňovania, má dva plazmové technologické celky - 2 x 1 MW, s následným energetickým využitím vznikajúceho syntézneho plynu po procese splyňovania odpadov .
 • Place of implementation: Selice (okres: Šaľa)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Simply clean s.r.o., Krásna 1462/205, 924 01 Galanta
 • Proponent´s identification number: 45372314
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

  Obecný úrad Selice, stavebný úrad, Sovietskej armády 1131, 925 72 Selice
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  04.02.2016
  Preliminary environmental study worked out by Dagmar Várkolyová
  Text of the preliminary environmental study
  18.12.2015
  18.12.2015

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  01.04.2016
  Elaborator of Environmental Impact Statement Dagmar Várkolyová
  Text of Environmental Impact Statement
  01.04.2016

  Final record

  Legitimate Final record
  04.08.2016