Intezifikácia výroby repkového oleja a biodieslu

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 12.13 Prevádzky na spracovanie ostatných rastlinných surovín a živocíšnych surovín neuvedených v položkách c. 1 až 13 4.3 Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predmetom navrhovanej činnosti pre MEROCO, a. s.: zvýšenie povolenej produkcie biodieslu (FAME) z 125.000 t/rok na 137.500 t/rok a nárast spotreby do výroby vstupujúcich olejov/odpadov zo 127.000 t/rok na 141.000 t//rok; zvyšovanie miery zhodnocovania vznikajúcich nie nebezpečných odpadov z 4.900 t/rok na 36.000 t/rok; rozšírenie zhodnocovaných odpadov o reesterifikovaný olej a esterifikované mastné kyseliny predovšetkým z výroby biopalív - katalógové číslo 02 03 04 a pre Poľnoservis, a. s.: zvýšenie produkcie repkového oleja z povolených 88.000 t/rok na 120.000 t/rok pri zmene spotreby repkového semena zo súčasných 200.000 t/rok na 272.000 t/rok. Súčasťou navrhovaných zmien je aj obohacovanie spracovávaných repkových šrotov na trhu výroby krmív o 10 000 t/rok sušených liehovarníckych výpalkov (tzv. DDGS) z výroby v spoločnosti Enviral, a.s. (prevádzka je súčasťou dotknutej priemyselnej zóny). Súčasťou riešených zmien je aj vybudovanie novej linky úpravy surového oleja (tzv. degummingu) so spracovateľskou kapacitou 77.500 t/rok (produkcia upraveného oleja cca 75.980 t/rok), pre zabezpečenie uplatnenia oleja na trhu produkcie biopalív, v prípade prebytku z dôvodu zníženého záujmu u kľúčového odberateľa MEROCO, a. s.
 • Place of implementation: Leopoldov (okres: Hlohovec)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: MEROCO, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov; Poľnoservis, a. s.Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
 • Proponent´s identification number: 35775203
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra,, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Documents

  State Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  12.06.2020
  Text of Notice of change of proposed activity
  12.06.2020
  12.06.2020
  12.06.2020
  12.06.2020
  12.06.2020
  12.06.2020
  12.06.2020