Preskočit na obsah

IBV IVANČINÁ - ZÁHUMNIE ETAPA II

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom predloženého zámeru je posúdenie výstavby rodinných domov v lokalite Záhumnie v obci Ivančiná. Stavba 8 rodinných domov v I. etape nepodliehala pod proces zisťovacieho konania avšak realizáciou II. etapy výstavby rodinných domov (13) celá činnosť spadá do procesu zisťovacieho konania podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 • Place of implementation: Ivančiná (okres: Turčianske Teplice)
 • Competent authority: Okresný úrad Turčianske Teplice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ul. SNP 514/122, 03901 Turčianske Teplice
 • Proponent: HEAD Studio Reality & development s.r.o. Orlík 508/7, 010 04 Žilina
 • Proponent´s identification number: 51412705
 • Permitting authority: Obec Ivančiná
  OU TR OSZP - štátna vodná správa
  OU MT - odbor CDaPK
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  07.12.2022
  Preliminary environmental study worked out by ENVIPO,s.r.o. Slobody 347/42, 03901 Turčianske Teplice
  Text of the preliminary environmental study
  07.12.2022
  07.12.2022
  07.12.2022
  07.12.2022
  07.12.2022
  Decision before it enters into force
  09.02.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  13.03.2023