Preskočit na obsah

I/77 - 033 Lenartov most

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je realizácia prestavby mosta na ceste I/77 cez Židovský potok a priľahlého úseku cesty I/77 (Z.Ú. km 39,650, resp. K.Ú. km 39,730) s cieľom zabezpečiť, aby mostný objekt spoľahlivo a bezpečne plnil svoju funkciu vrátane vyhovujúcej zaťažiteľnosti mosta podľa TP 102 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok (02/2016). Účelom posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie je najmä zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, objasniť a porovnať výhody a nevýhody navrhovanej činnosti a to aj v porovnaní s nulovým variantom, určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia a získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
 • Place of implementation: Lenartov (okres: Bardejov)
 • Competent authority: Okresný úrad Bardejov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Dlhý rad 16, 08501 Bardejov
 • Proponent: Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice
 • Proponent´s identification number: 00003328
 • Permitting authority: Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Mgr. Tomáš Černohous, Smolenická 3135/3, 851 05 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  08.10.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  20.04.2021