Preskočit na obsah

GREEN PARK

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzka súboru objektov určených na bývanie a občiansku vybavenosť ako celistvého projektu, na ktorý v budúcnosti nadviaže urbanistická štruktúra navrhovaného celomestského centra – Petržalka.
 • Place of implementation: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: RV Development 3 s.r.o., Krížna 47, 811 07 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 50164996
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  12.08.2016
  Preliminary environmental study worked out by CREATIVE, s. r. o.
  Text of the preliminary environmental study
  12.08.2016

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  12.10.2016

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  25.10.2017
  Elaborator of Environmental Impact Statement CREATIVE, s. r. o.
  Text of Environmental Impact Statement
  25.10.2017
  25.10.2017

  Public hearing

  Magistrát HM Bratislavy, Primaciálne nám. c. 1, miestnost c. 5, dna 21.11.2017 o 16:30

  Final record

  Final record before it enters into force
  04.07.2018
  Legitimate Final record
  17.12.2018