Preskočit na obsah

Fotovoltická elektráreň Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12 9.1 Odkaliská, úložiská popolčeka a odvaly hlušiny s kapacitou
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba fotovoltickej elektrárne v mieste odkaliska Amerika II s vyvedením výkonu do jestvujúcej miestnej distribučnej siete, čím sa budú napĺňať ciele SR v oblasti zvyšovania podielov obnoviteľných zdrojov energie na celkovom množstve spotrebovanej energie. Súčasťou činnosti je aj rekultivácia odkaliska Amerika II ako príprava pre umiestnenie FV elektrárne.
 • Place of implementation: Šaľa, Močenok, Trnovec nad Váhom (okres: Šaľa)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
 • Proponent´s identification number: 35826487
 • Permitting authority: Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
  Obec Trnovec nad Váhom 587, Stavebný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom
  Obecný úrad Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  17.10.2022
  Preliminary environmental study worked out by Duslo, a. s.
  Text of the preliminary environmental study
  17.10.2022

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  18.04.2023

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  13.07.2023
  Elaborator of Environmental Impact Statement Duslo, a. s.
  Text of Environmental Impact Statement
  13.07.2023
  13.07.2023

  Public hearing

  v kongresovej sále na prízemí Mestského úradu v Šali, 17.08.2023 o 16:00
  v Miestnom kultúrnom stredisku Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 19, 14.08.2023 o 17:00
  v Spoločenskej sále obecného úradu v Močenku, na I. poschodí, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok 22.08.2023 o 16:00