Farma Príbelce – chov hydiny

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Navrhované zmeny v hale č.5 spočívajú v zmene počtu nosníc z pôvodne posúdených 50 750 nosníc na 59 220 nosníc, ďalej v zmene dispozície v časti zberu vajec a dočasného uskladnenia nevytriedených vajec, v zmene sklonu strechy z pôvodných 14 stupňov na 7 stupňov a v zmene výšky hrebeňa strechy z pôvodných 8,00 m na výšku 6,80 m.
 • Place of implementation: Príbelce (okres: Veľký Krtíš)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Babičkin dvor, a.s., J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš
 • Proponent´s identification number: 45538557
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova cesta, 974 01 Banská Bystrica
 • Documents

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  08.10.2018
  Text oznámenia o zmene
  08.10.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  12.02.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  20.03.2019

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien