FAMILY RESIDENCE lakópark- obytná štvrť FAMILY RESIDENCE –zmena č. 1

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: zmena umiestnenia rodinných domov
 • Place of implementation: Dunajská Streda (okres: Dunajská Streda)
 • Competent authority: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Proponent: Tibor Uher – BAUher
 • Proponent´s identification number: 44528809
 • Permitting authority:
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.