Preskočit na obsah

EKOLOGIZÁCIA TEPLÁRNE ŽILINA – VYBUDOVANIE MULTIPALIVOVÉHO KOTLA A UKONČENIE UHOĽNEJ PREVÁDZKY

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spalovanie s tepelným výkonom 9.5 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom navrhovanej činnosti je realizácia multipalivového parného kotla (pracovné označenie kotol K8) s menovitým tepelným príkonom cca 46 MW a palivovou základňou v biomase a tuhom alternatívnom palive z odpadov, ktorá okrem stabilizácie a optimalizácie dodávok tepla a elektrickej energie povedie k diverzifikácii palivovej základne ZAT (Žilinská tepláreň) pri plnom ukončení uhoľnej prevádzky v ZAT. Súčasťou investície bude úplné ukončenie prevádzky kotla K5, vybudovanie nového parného protitlakého?turbogenerátora?TG1 pre potreby nového kotla K8, ktorý nahradí existujúci TG1, demontáž kotla K5 a už v súčasnosti odstaveného kotla K4 a úpravy ďalších zariadení dotknutých technickými a prevádzkovými podmienkami novej technológie.
 • Place of implementation: Rosina, Žilina, Teplička nad Váhom (okres: Žilina)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 36211541
 • Permitting authority: Mesto Žilina, Stavebný úrad
  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Žilina
  Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Bratislava
  Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Žilina
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  04.04.2023
  Preliminary environmental study worked out by EKOS PLUS s.r.o., Župné nám. 7, 811 03 Bratislava, IČO 31 392 547
  Text of the preliminary environmental study
  04.04.2023
  04.04.2023
  04.04.2023