Preskočit na obsah

EBA, s.r.o., Strážske – zariadenia na nakladanie s odpadmi

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • Type of process: Screening procedure

Base information

  • Aim of the project: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie prevádzky o nové druhy odpadov, ktoré sa plánujú v zariadení na zber preberať od iných držiteľov bez navýšenia množstiev preberaných odpadov.
  • Place of implementation: Strážske (okres: Michalovce)
  • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
    Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
  • Proponent: EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
  • Proponent´s identification number: 31376134
  • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice
  • Documents

    State of the statement Step Document Date

    Change of proposed activity

    Notice of change of the proposed activity
    27.02.2023
    27.02.2023
    27.02.2023
    27.02.2023
    27.02.2023
    27.02.2023
    Decision before it enters into force
    12.04.2023
    Právoplatné rozhodnutie
    16.05.2023

    Scope of Assessment

    Text of Scope of Assessment of proposed activity
    02.06.2023