Preskočit na obsah

ČOV Myjava – sanácia uskladňovacej nádrže kalu, prívodného žľabu a novej odľahčovacej komory

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Rekonštrukcia a dobudovanie ČOV za účelom zvýšenia efektivity a bezpečnosti prevádzky ČOV v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na množstvo a kvalitu vypúšťanej odpadovej vody do recipientu a dažďovými vodami z kanalizačnej siete v rozsahu : vybudovanie odľahčovacej komory, rekonštrukcia mechanického stupňa ČOV, rekonštrukcia odľahčovania mechanicky vyčistených odpadových vôd za usadzovacou nádržou, rekonštrukcia biologickej linky čistenia a čerpacej stanice kalov, rekonštrukcia uskladňovacej nádrže kalu so strojovňou. Účelom je zvýšenie kapacity ČOV z 7360 EO na 15000 EO pri rovnakom množstve prevádzkových hodín (8760 hod/rok) .
 • Place of implementation: Myjava (okres: Myjava)
 • Competent authority: Okresný úrad Myjava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Moravská 1, 907 01 Myjava
 • Proponent: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., so sídlom ul. Prešovská č. 48, Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35850370
 • Permitting authority: OÚ Myjava-odbor starsotlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  22.06.2022
  Notice of change of the proposed activity
  22.06.2022
  22.06.2022
  22.06.2022