Preskočit na obsah

Centrum mechanicko-biologickej úpravy Kráľová pri Senci

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je mechanicko-biologická úprava zvyškových odpadov, po prechádzajúcom triedení odpadov pri zdroji ich vzniku, ktorá bude prebiehať prevažne v uzavretých priestoroch. Výsledkom tejto činnosti bude biologická úprava biologicky rozložiteľnej zložky odpadov, pred jej následným zhodnotením a získanie materiálovo a energeticky využiteľných zložiek z odpadu, ktorý by bol inak určený predovšetkým na zneškodnenie na skládkach odpadov. Koncept navrhovaného zariadenia na mechanicko – biologickú úpravu odpadov je navrhnutý s dôrazom na zabezpečenie 100%-ného zhodnotenia výstupných odpadov, resp. na uplatňovanie moderného, tzv. „zero waste to landfill“ prístupu (nulového odpadu na skládku) v systéme odpadového hospodárstva, resp. nakladania s odpadmi. Technologické zariadenie navrhovanej činnosti bude využívané pre činnosť zhodnocovania odpadov v podobe ich úpravy, ktorá spočíva vo vytriedení odpadov prijímaných do zariadenia, vytriedení biologicky rozložiteľnej zložky odpadu a jej následnej biologickej úprave a vo vytriedení materiálovo a energeticky využiteľných odpadov, pre ich následné materiálové a energetické zhodnotenie. Výsledným účelom navrhovanej činnosti je teda maximálna eliminácia vzniku nevyužiteľných odpadov, ktoré by inak museli byť predovšetkým zneškodňované umiestňovaním na riadených skládkach nie nebezpečných odpadov. Navrhovaná činnosť mechanicko – biologickej úpravy odpadov bude riešiť otázku nakladania s odpadmi, v rámci regiónu Bratislavského samosprávneho kraja a jeho okolia, pre ich následné materiálové a energetické využitie.
 • Place of implementation: Senec, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Tureň, Hrubý Šúr (okres: Senec)
 • Competent authority: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Proponent: KOSIT WEST s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 50492471
 • Permitting authority: Obec Kráľová pri Senci, Slovenská išpekcia životného prostredia, Inšpektorát životnéo prostredia, odbor integrovaného povoľovania a kontroly
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  16.05.2023
  13.09.2023
  Preliminary environmental study worked out by Mgr. Alexander Starinský, Rastislavova 98, 043 46 Košice
  Text of the preliminary environmental study
  16.05.2023
  16.05.2023
  16.05.2023
  16.05.2023
  16.05.2023