Preskočit na obsah

Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Martin

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom zámeru je posúdenie navrhovanej činnosti, ktorej predmetom bude zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov mechanickou úpravou a následným zhodnotením biologickými postupmi. Spracovanie ostatných odpadov sa navrhuje v dvoch stupňoch: 1. Mechanická úprava zmesového komunálneho odpadu s ročnou kapacitou 100 000 t pre účel mechanického spracovania a vytriedenia zložiek odpadu pre následné zhodnotenie – železné a neželezné kovy, papier, plasty, organická zložka a nezhodnotiteľný zvyšok. 2. Zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov v zmysle § 11 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov kombinujúc technológiu anaeróbnej fermentácie a aeróbneho kompostovania s ročnou kapacitou 60 000 t odpadu. Výstupnou surovinou biologického zhodnotenia bude uhlíkovo neutrálny bioplyn pre krytie energetických potrieb priľahlých prevádzok alebo potenciálne vtláčaný do distribučnej plynárenskej siete.
 • Place of implementation: Martin (okres: Martin)
 • Competent authority: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Proponent: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, v zastúpení ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
 • Proponent´s identification number: 35815256
 • Permitting authority: Mesto Martin, stavebný úrad a ŠFRB
  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  01.12.2021
  Preliminary environmental study worked out by ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text of the preliminary environmental study
  01.12.2021
  01.12.2021
  01.12.2021
  01.12.2021
  01.12.2021
  01.12.2021
  01.12.2021
  01.12.2021
  01.12.2021
  01.12.2021
  Stay of proceedings
  21.02.2022

  Other reasons for end of process

  Withdrawal of the draft
  04.05.2022