Bytový súbor Pod vŕškami blok H24

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Place of implementation: Bratislava - Záhorská Bystrica (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: H24 Project s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 52564011
 • Permitting authority: MČ BA Záhorská Bystrica, OÚBA
 • Documents

  State Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  12.12.2019
  Elaborator of Preliminary Environmental Study IVASO, s.r.o. Pezinok
  Text of Preliminary Environmental Study
  12.12.2019
  12.12.2019
  27.05.2020
  Decision before it enters into force
  05.06.2020
  15.06.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  28.07.2020