Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Bytové domy Pri Mlyne

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba štyroch bytových domov, parkovacích miest a napojenie navrhovanej činnosti na inžinierske siete.
 • Place of implementation: Skalica (okres: Skalica)
 • Competent authority: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  ul. Štefánikova č. 2157/20, 90901 Skalica
 • Proponent: Pri Mlyne 1 s.r.o., Nevädzová 6E, 821 01 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 50841653
 • Permitting authority: Mesto Skalica – stavebný úrad
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  22.01.2019
  22.01.2019
  Preliminary environmental study worked out by ENVIS, s.r.o., Mgr. Peter Socháň
  Text of the preliminary environmental study
  22.01.2019
  Decision before it enters into force
  08.03.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  10.04.2019