Preskočit na obsah

BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKČNÉ OBJEKTY DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je na dotknutom pozemku situovanom v Mestskej časti Bratislava – Ružinov, k.ú. Nivy vybudovať nový polyfunkčný komplex pre širšie vrstvy obyvateľstva s vlastným zázemím (bytové a apartmánovéjednotky, plochy zariadení správy a riadenia dopravy, plochy vyhradené pre zariadenia sociálnych služieb, administratívu a občiansku vybavenosť s príslušným parkovaním a sadovými úpravami) s dobrou dostupnosťou do centra mesta za účelom využitia funkčného potenciálu dotknutého pozemku v zmysle územného plánu dotknutého sídla.
 • Place of implementation: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: Pravé krídlo, s.r.o., Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
 • Proponent´s identification number: 50941615
 • Permitting authority: MČ BA - Ružinov, OÚ BA
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  28.06.2018
  28.06.2018
  06.09.2018
  Decision before it enters into force
  31.10.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  03.12.2018