Preskočit na obsah

BROWNFIELD Slovenský hodváb Senica - I. etapa

 • Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom činnosti je vytvoriť nové možnosti pre občiansku vybavenosť v centrálnej časti mesta transformáciou existujúcej starej časti výrobného areálu Slovenský hodváb Senica.
 • Place of implementation: Senica (okres: Senica)
 • Competent authority: Okresný úrad Senica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vajanského 17, 90501 Senica
 • Proponent: Slovenský hodváb PLUS,s.r.o.,Továrenská 532,905 01 Senica
 • Proponent´s identification number: 45480583
 • Permitting authority: Mesto Senica-Spol. obec. úrad, Mesto Senica-odd.výs. a ŽP, OÚ Trnava-odb. cest.dopr.,OÚ Se-OSZP-VH
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  21.03.2014
  Preliminary environmental study worked out by DIPA,s.r.o.,Dr.I.Horvátha 887/30, 905 01 Senica
  Text of the preliminary environmental study
  21.03.2014
  25.03.2014
  25.03.2014
  Právoplatné rozhodnutie
  20.05.2014