Brose Prievidza rozšírenie, fáza 4 a 5

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Dostavba existujúceho areálu a rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti Brose Prievidza, s.r.o. Predmetná navrhovaná činnosť nadväzuje funkčne aj tvarovo na už zrealizované a povolené fázy areálu za účelom dostavby infraštruktúry a navýšenia kapacít výroby.
 • Place of implementation: Prievidza (okres: Prievidza)
 • Competent authority: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Proponent: Brose Prievidza, spol. s r. o., Max Brose 7, 971 01 Prievidza
 • Proponent´s identification number: 48046434
 • Permitting authority: mesto Prievidza, OÚ Prievidza, OSŽP
 • Documents

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.