Autolandia - zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel Triblavina

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.7 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovanie zariadenia na zber a spracovanie starých vozidiel s kapacitou 600 ks/rok.
 • Place of implementation: Chorvátsky Grob (okres: Senec)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: AUTOLANDIA, s. r. o., Hradská 2, 821 07 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 44175566
 • Permitting authority: Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  28.07.2015
  Preliminary environmental study worked out by REMAS Servis, s.r.o.
  Text of the preliminary environmental study
  28.07.2015
  28.07.2015

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  14.09.2015

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  13.01.2016
  Elaborator of Environmental Impact Statement REMAS Servis, s.r.o.
  Text of Environmental Impact Statement
  13.01.2016

  Final record

  Legitimate Final record
  09.05.2016