Preskočit na obsah

Areál POZANA

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je zmena jestvujúceho funkčného využitia výrobného územia na obytné územie, občiansku vybavenosť a prislúchajúcu technickú vybavenosť s príslušnými regulatívmi.
 • Place of implementation: Žarnovica (okres: Žarnovica)
 • Competent authority: Okresný úrad Žarnovica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Bystrická 53, 96681 Žarnovica
 • Proponent: F.L.R. INVEST, s.r.o. Sandrická 521/7 966 81 Žarnovica
 • Proponent´s identification number: 47629029
 • Permitting authority: OÚ ZC, Mesto Žarnovica-stavebný úrad
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  15.11.2021
  Preliminary environmental study worked out by EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  15.11.2021
  15.11.2021
  Decision before it enters into force
  04.03.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  30.03.2022

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  13.04.2022

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  21.11.2022
  Elaborator of Environmental Impact Statement EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
  Text of Environmental Impact Statement
  21.11.2022
  21.11.2022

  Public hearing

  Kultúrny dom, Dolná ulica 261/25 15.12.2022 o 10:00

  Final record

  Final record before it enters into force
  12.04.2023
  07.07.2023
  Appeal/Decomposition against final record
  25.04.2023
  18.05.2023
  18.05.2023