Preskočit na obsah

Administratívna budova Triangel

 • Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba administratívneho objektu s podzemnou parkovacou garážou.
 • Place of implementation: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: EPOQUE, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10,
 • Proponent´s identification number: 46967745
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1;
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Odborárske námestie č. 3, P.O.BOX č.19, 810 05 Bratislava 15
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  18.12.2014
  Preliminary environmental study worked out by IVASO, s.r.o., Pezinok, Ing. Jozef Marko, CSc.
  Text of the preliminary environmental study
  18.12.2014
  18.12.2014
  18.12.2014
  18.12.2014
  18.12.2014
  18.12.2014
  Právoplatné rozhodnutie
  24.02.2015