Administratívna budova Čulenova, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom predkladaného Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je Etapa V. Administratívna budova č. 1.
 • Place of implementation: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: SKY PARK s. r. o., Digital Park II., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35892170
 • Permitting authority: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava
 • Documents

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.