Preskočit na obsah

"Zariadenie na zber odpadov, Zberný dvor Galanta (zvýšenie kapacity zariadení, doplnenie druhov odpadov z kovov, výmena hydraulických nožníc)" /Zmena č. 1/

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
  • Type of process: Screening procedure

Base information