„Zariadenie na zber odpadov ROPA Slovakia s.r.o.“

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a výkup a zber železných a neželezných kovov v mestskej časti Bratislava Petržalka, Kopčianska ulica č. 92.
 • Place of implementation: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: ROPA Slovakia, s.r.o., Nevädzová 6/G, 821 01 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 45862729
 • Permitting authority: MČ Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava,Okresný úrad Bratislava, OSŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava; Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  14.01.2016
  Preliminary environmental study worked out by Katarína Kamenická, REMAS Servis s.r.o., Ľ. Fullu 7, 841 05 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  14.01.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  02.05.2016
  02.06.2016