Preskočit na obsah

„Územný plán obce Badín, Zmeny a doplnky č. 6 (ďalej len "ZaD")“

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Rozšírenie plochy č. II. o plochy č. II.a , č. II.b a rozšírenie plochy č. XLX o plochu č. XLIX.a na funkciu bývania formou rodinných domov. Riešená plocha č. II.a priamo nadväzuje na plochu č. II. určenú na bývanie vo forme IBV a je určená tiež na funkciu bývania. Plocha má mierny sklon smerom južným a zo severu je chránená vzrastlou vegetáciou. Riešená plocha II.b sa nachádza v susedstve plochy II.a nad existujúcou cestou, západne od elektrického VN vedenia. Riešená plocha XLIX.a priamo nadväzuje na plochu XLIX na južnej strane prístupo-vej cesty. 4.Obsah (osnova): textová a grafická časť so smernou a záväznou časťou v rozsahu podľa § 12 vy-hlášky č. 55/2001 Z. z. 5.Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategické-ho dokumentu: výsledný dokument bude bez variant 6.Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: návrh ZaD dodaný 15.07.2022 prerokovania ZaD do 20.08.2022 schválenie ZaD do 30.11.2022 7.Vzťah k iným strategickým dokumentom: dokumentácia vyššieho stupňa je Územný plán veľkého územného celku Bansko-bystrického kraja 8.Orgán kompetentný na jeho prijatie: Obecné zastupiteľstvo obce Badín 9.Druh schvaľovacieho dokumentu: uznesenie o schválení ZaD všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ZaD
 • Place of implementation: Badín (okres: Banská Bystrica)
 • Procurer: Obec Badín
 • Procurer´s identification number: 00313262
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  09.08.2022
  Notice
  09.08.2022
  Decision from screening procedure
  29.11.2022
  Text of Strategy document
  09.08.2022
  09.08.2022
  09.08.2022
  09.08.2022
  09.08.2022
  09.08.2022
  09.08.2022
  09.08.2022