Preskočit na obsah

Polyfunkčný objekt JGA

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
  • Type of process: Screening procedure

Base information