Preskočit na obsah

"Bývanie pod lesom Pusté Čemerné"

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je zámer využitia predmetného územia pre výstavu 28 rodinných domov spolu s návrhom výstavby súvisiacich inžinierskych sietí – výstavba miestnych komunikácií a chodníkov, rozšírenie verejného vodovodného radu, výstavba NN distribučnej siete, žumpy, verejného osvetlenia a všetkých príslušných domových prípojok. VN prípojka a trafostanica bude riešená samostatnou projektovou dokumentáciu v spolupráci s VSD.
 • Place of implementation: Pusté Čemerné (okres: Michalovce)
 • Competent authority: Okresný úrad Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Proponent: Bc. Stella Kostovčíková
 • Proponent´s identification number:
 • Permitting authority: Mesto Strážske - spoločný stavebný úrad
  Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  12.12.2022
  Preliminary environmental study worked out by Mgr. Matúš Lopatník
  Text of the preliminary environmental study
  12.12.2022
  12.12.2022
  12.12.2022
  Decision before it enters into force
  23.01.2023