Preskočit na obsah

,,Bytové domy Domové role", ,,Bytové domy Domové lúky"

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Place of implementation: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: Mudorňová SK 198 s.r.o., Pražská 5, 811 04 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 47252456
 • Permitting authority: MČ BA Ružinov, OUŽPBA
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by EKOJET s.r.o., Staré Grunty 9 A, 841 04 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  09.05.2019
  09.05.2019
  02.12.2019
  09.03.2020
  Decision before it enters into force
  10.01.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  04.06.2020