ࡱ> Root Entry.+nU__properties_version1.00__nameid_version1.0(`0n`(n__substg1.0_0E04001F* z !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy{|}~Root Entry. F8nU__properties_version1.00__nameid_version1.0(`0n`(n__substg1.0_0E04001F* z !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy{|}~__substg1.0_0E03001F** __substg1.0_0E02001F*__recip_version1.0_#00000000:Pnn__recip_version1.0_#00000001:n#n__attach_version1.0_#00000000< }#nqn__attach_version1.0_#00000001<smnДn__attach_version1.0_#00000002< inn__attach_version1.0_#00000003<_n@n__substg1.0_001A001F* __substg1.0_0037001F*t__substg1.0_003B0102* __substg1.0_003F0102*S__substg1.0_0040001F*__substg1.0_00410102*}__substg1.0_0042001F*|8__substg1.0_00430102*y__substg1.0_0044001F*x__substg1.0_00460102*u__substg1.0_00510102*r__substg1.0_00520102*o__substg1.0_00530102*n __substg1.0_0064001F*m__substg1.0_0065001F*l4__substg1.0_0070001F*jl__substg1.0_00710102*i__substg1.0_0075001F*h__substg1.0_0076001F*"d__substg1.0_0077001F*c__substg1.0_0078001F*!___substg1.0_007D001F*+__substg1.0_0080001F* $^__substg1.0_0081001F*]>__substg1.0_0C190102*#&Z__substg1.0_0C1A001F*Y8__substg1.0_0C1D0102*%(X __substg1.0_0C1E001F*W__substg1.0_0C1F001F*'V4__substg1.0_0E05001F*ZU__substg1.0_0E28001F*),N__substg1.0_0F030102*M__substg1.0_1015001F*T-KP__substg1.0_1035001F*G__substg1.0_1039001F*>__substg1.0_1042001F*__substg1.0_300B0102*/1F__substg1.0_30140102*E __substg1.0_3FFA001F*04D.__substg1.0_3FFB0102*A__substg1.0_4022001F*35@__substg1.0_4023001F*?4__substg1.0_4024001F*2:>__substg1.0_4025001F*=4__substg1.0_4029001F*79<__substg1.0_402A001F*;4__substg1.0_402B001F*8<:8__substg1.0_4030001F*98__substg1.0_4031001F*;=88__substg1.0_4034001F*6b__substg1.0_4035001F*6F4b__substg1.0_4036001F*38__substg1.0_4038001F*?A28__substg1.0_4039001F*18__substg1.0_5D01001F*@D04__substg1.0_5D02001F*/4__substg1.0_5D05001F*CE.4__substg1.0_5D07001F*-.__substg1.0_5D08001F*BN,.__substg1.0_5D0A001F*+4__substg1.0_5D0B001F*GW*4__substg1.0_8004001F* n__substg1.0_8005001F*HL__substg1.0_8006001F*.__substg1.0_8007001F*KM__substg1.0_800B001F*X__substg1.0_800C001F*J__substg1.0_800D001F*__substg1.0_80100102*OR6__substg1.0_80110102*.__substg1.0_80130048*QY__substg1.0_003D001F* __substg1.0_1000001F*+UBn__substg1.0_10090102*H__substg1.0_65E20102* __substg1.0_65E30102*VI __substg1.0_8014001F* .__substg1.0_8015001F*Xf__substg1.0_0E1D001F*l__properties_version1.00dx !"#$%&'()57BCHIJLOPQRST[\`abefgkpqstvwz{~OU-SA-OSZP-2019/001213-034 [Polyfunk n dom MANHATTAN]info@addcare.skErika Nmethov0000000331b5eadc-dade-4e9b-8331-05294b042579@minv.sk/o=MV SR/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=275ca3bd029e4cdd9d4eb2ca45163515-nemethova2717261Erika.Nemethova@minv.sk\5~T[H& o\5~T[H& oRE: K{LM֠{kaDfxz\5~T[H& [HLZFu\ rcpg125ahtml11bid0 'ch set238 PVUu2Xu3FW0| ;o05r `cP d36 4 *\9 < x!:v="pn:hes-m `so-mu"o !)!Pf e$E"w"#%5d"m%tp://&. .!/$T/04/ -*m!(w,.w3.g/TR/REC-40"6>3 @ea^d.m /6v\\:"*0{beviE:pl(#au#VML)} o9/:?;Ew;ϓ<;E.spe>? <)087[ Pf]7/770tit86 PpNp!0 ` 'esprH"v2z e8kt`ckejH`pHnky/85PCF7V8Lo7 />F! DO LA1*/ @-B$ AQQe ly:W gP]SsR n!0e-1:5PUm;6Q_Ro"C2b!3`|h"TU 5P3[a 6[[1VWRY liYQY[5A5Pa" \OS8P p.M!@Nl, _ dJPvdH]-P :0cm_ygt-@!.+ 010_y\z$<11iiX_#",sqkr;6a:_ JdHppdBHyA0B o!f!@k8-HgALSP99_y: 2_y3x!p3`PBD`p#snA3do_JOlw pqrpp Pstud3LtP 3Pphd}e{xy/Ph-3p)2khggh8h86/dk $B3p_yu-e 0%jk#0klmr#59~CxSpFitO݁߄,y8A0:} G - S@O/?h/_iO_oϔߕ4P8ŤϢoϩߪ/?O_L&`=Y_oOo/?O_o)!@Td0d eԿy2( _ho޽,jO_mwSEbprD`x} o 4 l!G|ZdBChpcBݷ?\v]gA@4S}p=P1]2 3 79?g7K$b&?&@ve"O]!S`(arb\_ ,1 -976656 /w@G+w/Qs85@54$\g-oevI0".3uY@]0d}@b:854}:@\u-391a?67]yѡ߯4GPs30|naDP@Ui5_SASyY@xp2324?5O6_7o9&$<?=>/??@OA_Co|i NewYb/`QUXTi-Tq R0YC?FQ F?GOH_8d2989ROLMNOPQRWghsW3Z?[O\_]o^_44da/b?cOd_eofgh3j5jklmno_8w|s_touvwxy3L6{|}~:21:߇߈3[7ߏ/?OT5K/?O3[8?O_oT8/?O_o3[:ϷoϾ-4//0&3750/12hyQdӟ1>@'aK`/ 683E$8UW_oqЎ3_g p|ha7"r%"\)T90nߏɟʯ˹Dߟ/6Y/rWr_ogh_f9'jo{ /?O o /o ! *#$%/&?_(_o*+,-/D҆158q 50Տ֟7ء2<_3?)_5_o8o.:0B{=D_EoH_HHOI_JoKLBOoPS_O\oTUVWBZ[^pg_`abB efjrjkmnBpqu/}vwx/y?B{|OO/?O_B'oO_oB2/ϟ/oךY_>70>??ԯ?PPP48 t1>64?۟߯B67o? :olN//?oƏƦğ4ѯ9;d? O/?_o]oϏůz?O_o՟׿_o꿳/?O_o7o>9i`86/960x470 'bulСoH\u-3 ?G_o$zp&m#family:Sy ?"o.R0#O$_%o3'()*/,-3o0?]?4?5O6_D89:;=>Do@PhHE?FOG_HoIJKLO?POQ_RoSt/d_VWXYZ[]^_`?aOb_cod?u_ghijklno?q?rOs_to_O_xyz{|}??Oo_vxP_o _!u2U_o_ @g0-tCm:0cmгϴ A-->} {\*\mlg@9 ! #$D: o I<*BCD/E?FOG_HoRWP(KLMM-4@)ejr.@z.*BX_YoMaud))'Rd@y@p])qe`p'S`&@e#`*314/UZ.z+ߥ`[-`.e5(R5RiV{& W?}(Ko)aP hv'QfP\cA*@k0e'e]*Ӫ@dQ06?/g>7/gRO^?_OsCd)+pz`a4`s*@\!9(chc/0Pp[3sdk\ke%'Vx`j`*c!c'0&`*a|vr&pakxa%n@aC0'R1yj& `¬ )aB|-(p,xzbb`j!(k@ytv.(c䐇xkA#w⽠k|jya{} Q\!k`m[Bdg(p)])r qdbzez%{`\pk&[Ѥ#j"& ubB'%#1eB]!ߘ*4aB'!p+j'҇[]u{k0ào&D|]bCq)~bi{cEa+Wc!k(im/p.)v\#m)`{ϥ`*y&Sl[k[{QupU& Q~s`bCpjA`huw'e)~`&(D\ tu*0nRD& ]k`{ңZ\jО@ӕϗ,<0+]-98)vbs/rc(EIAp%.WО+6719)nOo_s%.)q-IKNPQR/S?TOU_Vo϶st?O_ohݱc. $*43mdc\k]ÏěbGcSaC2o`XOě\yCiЯ & . @).td+$ҏәefAaBx. `sб!\(ڿěUm%kw3e1.@rg#])`0蠣k)+7~p 90\pjwQv/?Kb)r0]y_ě@.k90jCT)s`jЎJ{؃''mp{2~& )dwҁR)r;*0BPs)@әRz;uܯ?@}cjk"@:=?>OB;//Lp)CDE/F?YWtyH@ -0p:0cm"T`H1c0a0HaI^HHLitPAgPphCxSpFir c2br:wwxt;b\j t1kZftk_l`b.01pjI-d-@:aLo;y-hg}T :PIRo :Xl3 llm03dkXRptlvl pt"HscS1sj360XPttj`.}[Ǟva^@fi-x"vjqеW`b>_?oR@/?O_o/?O_oF4 y U;S95psD3COE_Fl_;9_k) K=3a x;ts;ig"!:50kV ;`jEu;3p0A܀m\iA;=sې6q4qa%#:e;/10AƀlK1`hoD N??į ɯʵίN>ov66po1hc0{qt!6%=5umo-µŤ{Qu6oi`p&6}py 2y5@5Ф!}!x C_կ,4z3o-A@q:`.5dz63Qrxp|tj!61:?O?O_oݏSFiry8Ї#R?O_gߟ/;.DP{l/7tK-S` v{6b5t?C~15#.{3A #0s1!G<|Ԏ-Ì. =Fw:m꘲u`:`Pp咶i&h x5spFrt|sp50Cl6ss&d jሀbur i=g6D$4?:s1im=03å@=jC`GQwxжb}@byD,rqѤvtϟy5`5wPF/jǿ+m×+ziO/?/MiЎ /?O_oeO?QJ?֏PQRSTUVXYZ/[?\O]_^o_`abcdk/fgijCC/9%Pn,)p#t.j.럏s/d"00!#e3pECM@쩰k,qϝP,&#ὁÑ?NB(+x@ŲA4ۡߙu5һ3a0<0 k@ors:4ߥ7Ī3#$@dBLC<`l/m?q/r?sOt_uovxyz{|}~/?O_ȿvbbyO?ߺpP@ABCMhZFGJzp]Pi yaz!9&OoqchpuSa` fm'Fk&`wѼXݜ2fRnm WIb6qrd\]P_w?xO[plfMҾ@7 s.0ϸ`А`SR !2B~oHzbPrkiǼ¾Ӆ3/2[zZ.z.Īd|q~@mtp S1im amPz[@p2Pu1a qdp jP22qb@ly V@}ikωiOPK5TJr"0e3 tb ^b?_нFqОR c e?GM)mosvzx/?Opqa@v[@^Pnl? bAPo߯ǯ}r0_ ry0_nԦ/3EIAF@t﫪sڿHU pBhspf[;i0s`D1l`prhhlӯ/OAiuBiB!FI_LM/N?OOOQoRSTUVWXYZ\]^/_?`Oa_boc OH/?KL_ o / ?O)PБ@bei& 3ߵЫq*i.P8%,) @`bjipārA1pzPɲ 0R 5ꐑ{' mQp`zA<u!;e$c$& 5ј)010lR6m)6i-6:167hpmP im@@ppFkPF녖tBep-%>081}n鲔A$k`2,mg0>`ŰC0fCm P%,-Ű0j;N&uOA'pb@r%i.p0R hCj~lL=a%ph0i7%I0hO16`7ᦡQM'P`7ёsd!O2Yrp}FS;1`qhAB(@[rQO1eF!UcH"J0OF(ђtC>dbN"VPc#LX]B;1!s;d8@pPUas`zBrOSkOBOAqߴ`JbOjwXdPla[ANhQ1-71M67pc@y1~pp8XSd7\#cw0QSɴ`R>dYaP;F8MSP/4J*8q?/_oy0-37 CoPpN |&˘ؐuJ3p_ɲW235 VoJt=!d[P[pʂ|Nk!T_hmЦ͡#_yRuf$oɩiP=!PuHWv6!ja_j04JO_oM63@1`EPi@C`T0\j|%:5 KҢ863'Cae!l|_@IOaaUN uAMz$vybB$$W(]ZpI@rPb8!$2@.pT&0U\e d!k624`@a7w2#i0ua0[9b2 N2@9C0u DR?2AYc e!2AeR8‚#tSQɟʧk$F~Ac$e`AuAB6F !lZ|qBYcDcɳr|#?k6cO_/?O_o;6,-A7o89E;<=>?{@)aK r@S׃Mِ`iP⡧uMP{peq(B7@tf3miiPR3SquePo1@jf$33֣ܐs|!bpmÁ/Y%AiQkנex+Q+sU]&A1|~,D?<ۓ ASҀؐԃSUefOfM+r`m_no誡~vSmr@ipjWϧ#_)3Y,r_ = vQRS1 0XB~pjȢ#qy/z?YOϊAհВxccP0VQT.Wdp:q_|stl'3!lrM@paa֐pp+/?Ous)dv@^`ߑ(bpoOpXP/?lRq]B‘1djP'!Q0SS@' v z1դxϬoBFGHKLM/N?OO@߸/??_oß͏&[bv&[`l⠀43ǯ;ؐPlApۿSuAbĀzjPO_cxlab10Tq/??D?o/Οϯп?ƏOȯO_ooL/QP4gw-0 p-'00cm;c@g t0m 6.0 1!-h0 bsCpPnt-s%0e6:Pc0:wU w3PxPvsR0ij$`Oi;QKcucRlasQ2y]#4+ЯR@p3Zd"`x#T'`jbSq4l{0dp?av!h1#c_jlR t2q%&dxdx~b +hiu@jʑ 3[ uRR4PO_`st@O_aA!Xd;]iu10Y>?zj/R4O/?PoHC/D?UO/MNPQR/S?TO^?֏`0xa,CWXM80#`b/0ᆰhi/}8Ps6nP78x`v"$"`ktelgno,ةl`m_vop?u{;7_rjeuUgZDSӣ/2PelВ&,p8z:F9o(m|E6Љ;qmz7gC@,,PhlR$1r6ҷ/Ulׄb,ѐ,(rcEsFk""萳/eBUVJ/LoM\_]o^_`abW?Y/[O/?O_ocde88a#z/A0-A,p:tbxkm9`y،t:B-!Exō/L vQ)@'/?D=iB+1+b$E8-ӓ&/`116iB4Ch00k!҄T5s(?O_-`#S(`,ϩ's`ozϕ?j,/ kV:@=y8 pFsP+'0#A6xl0ְc9"mPpz*бj Fj/1`,'$/׿567Ͽ89:<=4R7%qk%#t.yu~"P?C~@17~udAY-g 0n nkQ"&s pnQplЕscksT0PCJgWP剀iJNuМ/^;\0 jof ia`~/Gje xq^nPeD-pwViplLWڀ i$su@@PSOUPPo/P /@ S23BDbH.ggO0Rt8PO/ex PuWPCg-q/@Tr`Ǡnct2P `H`0@P q -po޳٧sObCz23ډs26`#'n:a'ǰ3 e;rgf t:4@@qp:14.2qw`5.6Mqh#fz-f dm:@5Ԡ;/0by:׍aw-ppqP0-rT:0 SMnb./bm- T!" E:#T!Lc#&%8To*%Gp+-'Gips+0Aڀ0A1.jpg1D4CED9.B3010CLt"yHw:RM"x1" >٠![Vyf]ؠS!Aِϣ0N0gyjǀkx8@a6~1@aA5mg *PA`Fǻ354&Gq1]2o3tA _ `̟ͯ87:CؠMOPRGBT|W_XoY0P\dZ[\ 05`_?O_^ϏПѯҿϟcH.4q*">s+at\o/>  7 %uCjܰ288+,/?O_! $'O)(_?(/?,-./126.p0J36789Y;=>@h3AoBvDEFGH17oKz{jk/`?QRbbfa_boA$0.0cc5l&`;A04,sSsy0;TD# rcdeÏ&n0p;`a0/?O_o׏؟ٯڿ/?O_o~Zfd`9e dov`fd5߷Ыpbv*/?O_oʏ˟̯ͼ_O_fUS/??O_ot{33|憎/\lvMmPySlSik_h_io lmnpqrtuv/ /?O_3456789:<=>/??@OA_BoCDEFGHKIsaddT`: RPSkP0F1x `P.O0OTX 8 Q8 }@ Bps`O J"?#O$_%o&'Y)*+,-.012/3?KOL_lmnopqrstvwx/y?zO{_|o}~ǁoffPjpt NbmpSNPO@3/B U bdefghi ωߊύ/`VPPPRST/VOW_XoYZ[\]^_ߡO߃O_oϽ߾/?O_oɏʟ˯̿?c?O_h00B0|F0ok_·#T43Y+4P 9 8J704/oӏԟկ3B38/XO/:O0h`f`w02.pmo@vydov.gO?DaO_oP /div_ouo?Ea oߥ O _O!6 ,(6.bne;A,-top:0lid #E1.bO@s$PN0g@rcm0*oo1ob4{bFr :!/6#5`;@-:``y@@OsOk4lчeldRf?{HYPERL0INK <> }} ?q?r@t\cf1\ulA>:/o5;o&2?@/A?BOC_DoEFWHorZgK*>:V1)br4ye&6/7?=#SY9]6Wed-sday,8pe^0ryQfD19P0:5 A~M]^_`a#dT cd]6U03`f` cipsn|ijklbxubjqco][OdpO1q%n9es|Q.0o O| n}qzU0TЇrq.0+xzmy@6zr}re8.g4/0)Zzzkg0|vrhO0PejC, ,,PyXfunW0nf.0 MANHATT[C4"W.]?O $%t'?/2/3?4O/?O_?#sDos4{f2frstT~b-o0~b ,0 e{`~b Upkt8}ckQq`~bySur@S0kf|R-P huxph{{qPfѮxp`m14tby|{u|S~QQ|!-`}qAAhcP{{z{}+pbv,00c|㶙nPfihl~bq|0ǿ~S.'u󧜀tprp//O)"PV0tU0| ka 0P_bOr=OOPQ \\nT?UJޔX_Zx_oO_i-/uv#Inr}0ǰr`ׯy]?#s{p͡a`b`zks$"8vaa|AҰfcZҰr@}Å2aC0_O|Dcu00Pq|0+?gg2:\45O_|Pdp/y{o|}~ς߃߇/oZ@ p@aU-SA-OSZP-g/ 12g-034O_oujgZ`jgpQ.skrA./qRedqha!_o()̼@@00%=&6O0r,* xFUPVS.3.01*5?6O-'097K* 0 0Pg05:1 @_o(`0&( `qP@rBaռ0)o쏚//?O_oZq=QtypqB/S!/K1ym-72-`p-xau`;[p`p\70:ll&l 6W{Nbp@a`lvl@a`aQ7G360N`a`txtb7Po7bP͐-dc#e cp ONb}COOC`176.141C`C`79C@7@NOO_PoQRTO/7_"PLS_Z/Wp<=u/v?tOxy_oz{.2VJasz00Qr `o$P!tI4"daQA\p }Āp0!I3 Q@Gjлa!@?O@W`ɯʵ _f/=SL?z__/?OS" p,Ϡ!d`ĉ /?ʦjϬ/_o/oϼ/?Owms9 @}~)QJ@#s @@!J I4rHqpI4) A u~R8I"s;V0mc#Tu$1@P^~6 ihQ2`"IBp0 !q pцpP r 21IDo#\p~Ts @ P0 @1z@#9 OA1b@HQzS@PrICɧ rv.ikBJcvW@ "@*ϡ$HD`ːPMhOi_joQRTn:vg58L~@BUp}@Odvolanie vo i rozhodnutiu Okresnho radu `a>a zo ziseovacieho konania . OU-SA-OSZP-2019/001213-034 Vo i rozhodnutiu Okresnho radu `a>a zo ziseovacieho konania . OU-SA-OSZP-2019/001213-034 zo dHa 13.02.2019 sa odvolvame. Pod>a dvodovej sprvy novely zkona o posudzovan vplyvov na ~ivotn prostredie .314/2014 Z.z. platnej od 1.1.2015 Pod>a Komisie s hlavnm nedostatkom platnho zkona . 24/2006 Z. z. v znen neskorach predpisov dsledky nedostato nho prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovanch innost s nslednmi povo>ovacmi procedrami, preto~e sa tak vytvra priestor pre nereapektovanie vsledkov procesu posudzovania vplyvov, ktorm tak nem~e garantovae ani pln zabezpe enie prv dotknutej verejnosti u~ astnej na tomto konan, resp. majcej zujem o vsledok rozhodovania v zle~itostiach ~ivotnho prostredia. Otvra sa tak problematika implementcie v rmci prvneho poriadku Slovenskej republiky asti tch po~iadaviek Aarhuskho dohovoru (Dohovor o prstupe k informcim, asti verejnosti na rozhodovacom procese a prstupe k spravodlivosti v zle~itostiach ~ivotnho prostredia zo dHa 25. jna 1998), ktor smernica EIA implementuje ( lnky . 6, 7 a 9). . Pod>a l.4 Aarhuskho dohovoru .43/2006 Z.z. m verejnose prvo dostae informcie o ~ivotnom prostred formou a spsobom, ktor si sama zvol. Pod>a l.6 Aarhuskho dohovoru m verejnose prvo efektvne presadzovae svoje prva a zujmy pri om attne orgny maj povinnose realizciu tohto prva efektvne zabezpe ie. Aarhusk dohovor bol vyhlsen v zbierke zkonov a teda sa stal s aseou vnutroattneho prva a rady ho musia pri svojej innosti dodr~ovae; ke~e ako medzinrodn zmluva a s ase primrneho prva Eurpskej nie m vyaaiu prvnu silu ako vntroattne zkony, je nutn sprvny poriadok a zkon EIA vykladae a uplatHovae v slade a zmysle Aarhuskho dohovoru a v slade s dvodovou sprvou k zkonu EIA. Okresn rad `a>a konal nezkonnm spsobom minimlne v nasledovnom rozsahu: a. V rozpore s l.4 Aarhuskho dohovoru neposkytol informcie o ~ivotnom prostred verejnoseou po~adovanm spsobom, m bolo poruaen prvo pod>a l.41 Charty zkladnch prv E na dobr sprvu vec verejnch a prvo pod>a l.45 stavy SR na pln, presn a v asn informcie o ~ivotnom prostred. b. V rozpore s l.6 Aarhuskho dohovoru a v rozpore s 64 zkona EIA .24/2006 Z.z. odoprelo verejnosti mo~nose konzultcie k zmeru, m bolo poruaen prvo pod>a l.41 Charty zkladnch prv E na dobr sprvu vec verejnch a prvo na prstup k spravodlivosti pod>a l.46 stavy SR. c. V rozpore s l.6 Aarhuskho dohovoru a v rozpore s 29 ods.3 zkona EIA .24/2006 Z.z. prihliadal len na vyjadrenia dotknutch orgnov a na vyjadrenia a ~iadosti verejnosti neprihliadal a vybavoval ich iba formlne listom, m bolo poruaen prvo pod>a l.41 Charty zkladnch prv E na dobr sprvu vec verejnch a prvo pod>a l.46 stavy SR na prstup k spravodlivosti. d. radnk nepostupoval v slade s Kdexom dobrho radnka E, ktor je Eurpskou komisiou vydan manul naplnenia prva na dobr sprvu vec verejnch pod>a l.41 Charty zkladnch prv E. e. rad v rozhodnut neuvdza vlastn zdvodnenie rozhodnutia, iba konatatuje, ~e plne preber vyjadrenie navrhovate>a; takto postupje v rozpore s 47 ods.3 Sprvneho poriadku, kedy sprvny orgn m povinnose zdvodnie svoje rozhodnutie a teda neposta uje odkaz na vyjadrenie niektorho z astnkov bez alaieho zdvodnenia. rad uvdza, ~e cie>om Aarhuskho dohovoru je predovaetkm umo~nie za podmienok ustanovench vntroattnym prvom vkon prva na prstup a arenie informci o ~ivotnom prostred. ; tto vaha je nezkonn: Pod>a l.1 Aarhuskho dohovoru je jeho cie>om Ka~d Strana zaru prva na prstup k informcim, ase verejnosti na rozhodovacom procese a prstup k spravodlivosti v zle~itostiach ~ivotnho prostredia v slade s ustanoveniami tohto dohovoru s cie>om prispiee k ochrane prva ka~dho loveka, prsluanka tejto i budcich generci, ~ie v ~ivotnom prostred, ktor je primeran pre zachovanie jeho zdravia a dosiahnutie blahobytu. ; radom uveden cie> nie je cie>om Aarhuskho dohovoru a rad vychdzal z nesprvneho prvneho posdenia veci. Cie>om Aarhuskho dohovoru je vkon attnej sprvy v slade s Aarhuskm dohovorom, t.j. vntroattne prvo prispsobovae elu a cie>om Aarhuskho dohovoru; vntroattne prvo vykladae a aplikovae spsobom sladnm so znenm Aarhuskho dohovoru. Nie je pravdiv vaha radu, ~e vntroattne prvo ur uje ako sa m Aarhusk dohovor aplikovae; pravdou je, ~e vntroattne prvo je nutn vykladae a aplikovae pod>a Aarhuskho dohovoru, o rad nespravil. Uveden tvrdenie radu nie je pravdiv a preto sa vaha radu zaklad na nesprvnom prvnom posden veci a nesprvnej vahe radu na ktorej zalo~ilo svoj nesprvny a teda nezkonn procesn postup. Z rozhodnutia radu je zrejm, ~e Aarhusk dohovor nesprvne nechpe ako s ase vntroattneho prva, resp. chpe ho tak, ~e jeho vkon sa podriauje vntroattnemu prvu. Aarhusk dohovor bol v slade s l.7 ods.4 stavy SR zverejHen v zbierke zkonov pod .43/2006 Z.z., m sa Aarhusk dohovor stal s aseou vntroattneho prva. Svojim charakterom medzinrodnej zmluvy je to zroveH prvny predpis najvyaaej prvnej sily. Vo vzeahu k zkonu OPK .543/2002 Z.z. tak psob ako nadraden prvna norma a teda ustanovenia zkona OPK je nutn vysvetlovae a aplikovae v slade s ustanoveniami Aarhuskho dohovoru. rad mal povinnose Aarhusk dohovor v predmetnej veci priamo aplikovae v slade s jeho l.4 a pod jeho vplyvov aj aplikovae procesn a vecn ustanovenia zkona EIA .24/2006 Z.z. a Sprvneho poriadku v slade s dohovorom; rad uvedenm spsobom nepostupoval, m sa stva jeho rozhodnutie nezkonn a je nutn ho zruaie. Pod>a l.2 bod 3 Aarhuskho dohovru informcia o ~ivotnom prostred znamen akko>vek informciu v psomnej, obrazovej, zvukovej, elektronickej alebo inej materilnej forme a) o stave zlo~iek ~ivotnho prostredia, ako s ovzduaie a atmosfra, voda, pda, krajina, krajinn a prrodn prostredie, biologick rznorodose a jej zlo~ky vrtane geneticky modifikovanch organizmov a vzjomnch vzeahov tchto zlo~iek; b) o inite>och, ako s ltky, energia, hluk a ~iarenie, a innostiach a opatreniach vrtane administratvnych opatren, dohd v oblasti ~ivotnho prostredia, politk, prvnych predpisov, plnov a programov, ktor ovplyvHuj alebo by mohli ovplyvnie zlo~ky ~ivotnho prostredia v rozsahu psmena a) a analzy prnosov a nkladov a inch ekonomickch analz a odhadov pou~vanch v rozhodovacom procese o ~ivotnom prostred; c) o stave zdravia a bezpe nosti obyvate>stva, podmienkach ~ivota obyvate>stva, kultrnych pamiatkach a sdelnch atruktrach v rozsahu, v akom s alebo m~u bye ovplyvnen stavom zlo~iek ~ivotnho prostredia alebo prostrednctvom tchto zlo~iek inite>mi, innoseami alebo opatreniami uvedenmi v psmene b) Pod>a l.37 Charty zkladnch prv Eurpskej nie Vysok roveH ochrany ~ivotnho prostredia a zlepaovanie kvality ~ivotnho prostredia sa musia za lenie do politk nie a zabezpe ie v slade so zsadou trvalo udr~ate>nho rozvoja. Pod>a l.41 Charty zkladnch prv Eurpskej nie mme prvo na dobr sprvu vec verejnch: Ka~d m prvo, aby inatitcie, orgny, rady a agentry nie vybavovali jeho zle~itosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote. Toto prvo zahUHa najm: a) prvo ka~dho na vypo utie pred prijatm akkoho>vek individulneho opatrenia, ktor by sa ho mohlo nepriaznivo dotkae; b) prvo ka~dho na prstup k spisu, ktor sa ho tka, za predpokladu reapektovania oprvnench zujmov dvernosti a slu~obnho a obchodnho tajomstva; c) povinnose administratvy odvodnie svoje rozhodnutia. ; pod>a l.7 ods.5 stavy SR je toto prvo priamo vykonate>n a aplikovate>n. Prva na zklade Charty zkladnch prv E s nap:Han v zmysle sekundrneho prva Eurspkej nie; jednm z takchto predpisov je aj Aarhusk dohovor .43/2006 Z.z. ktor konkretizuje postupy a nstroje, ktormi sa vyaaie uveden prva v Eurpskej nii realizuj. Jednm zo spsobov realizcie zkladnch prv E je aj ich priama aplikcia v administratvnych konaniach, o ovplyvHuje procesn aj materilny postup radov. Pod>a 23 ods.1 Sprvneho poriadku je s aseou inatittu nahliadnutia do spisu aj prvo dostae kpiu spisu. Sprvny poriadok neumo~Huje vyl ie aj mo~nose zaslania elektronickej kpie; naopak, explicitne tto mo~nose pripaea. Avaak v dsledku vplyvu Aarhuskho dohovoru je s aseou prva na prstup k informcim o ~ivotnom prostred pod>a l.4 Aarhuskho dophovoru aj prvo dostae elektronick kpiu spisu a zroveH 23 ods.1Sprvneho poriadku je nutn vykladae tak, ~e nrokom astnka je dostae elektronick kpiu spisu. Ak by sme aj pripustili, ~e len ase administratvneho spisu je informciou o ~ivotnom prostred, rad mal poslae aspoH tto ase ako informciu o ~ivotnom prostred. rad vaak nezaslal astnkovi ~iadne podklady a informcie o ~ivotnom prostred; je nemo~n, aby vo vrubovom konan neboli zabezpe en ~iadne informcie o ~ivotnom prostred. rad uvedenm spsobom nepostupoval, jeho postup a rozhodnutie je teda nezkonn a je potrebn ho zruaie a vec vrtie na nov konanie a rozhodnutie. Pod>a l.3 Aarhuskho dohovoru Ka~d Strana sa usiluje zabezpe ie, aby radnci a orgny podporovali a usmerHovali verejnose pri po~adovan prstupu k informcim, u>ah ovali jej ase na rozhodovacom procese a pri po~adovan prstupu k spravodlivosti v zle~itostiach ~ivotnho prostredia. ; pomoc pod>a 3 ods.2 Sprvneho poriadku je nutn vysvetlovae a aplikovae v jeho duchu. rad v nepostupoval uvedenm spsobom. rad si zvolil procesn a materilne vybavenie veci, ktor v rozpore s 3 ods.4 Sprvneho poriadku nie je najvhodnejam vybavenm veci a konal spsobom, ktor v rozpore s 3 ods.1 a ods.2 Sprvneho poriadku neumo~nil ZDS ako astnkovi konania si efektvne presadzovae svoje zujmy a prva a tm mu znemo~nil jeho lohu pri ochrane verejnho zujmu na ~ivotnom prostred, ktor ZDS priznva primrne prvo E ako aj vntroattne sprvne prvo. }iadame v odvodnen rozhodnutia uviese akm konkrtnym spsobom v predmetnom konan rad konal a to vo vzeahu k naplneniu prva na dobr sprvu vec verejnch pod>a l.41 Charty zkladnch prv E najm vo vzeahu k realizcii prva na informcie o ~ivotnom prostred pod>a l.4 Aarhuskho dohovoru a mo~nosti efektvne relne ovplyvnie vsledok zmeru pod>a l.6 Aarhuskho dohovoru a ktor zvzn podmienky rozhodnutia s materilno-prvnym prejavom naplnenia prstupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti prstupu k spravodlivosti v otzkach ~ivotnho prostredia pre nasledovn konania a to v zmysle pvodnho stanoviska ZDS ako aj tohto vyjadrenia pred vydanm rozhodnutia. Toto vyjadrenie a spsob akm sa s nm rad vysporiadal ~iadame uviese v rozhodnut. Rozhodnutie ako aj ostatn psomnosti ~iadame v zmysle 25a Sprvneho poriadku a 17 ods.1 zkona o e-governmente doru ovae vhradne len do elektronickej schrnky naho zdru~enia na strednom portli verejnej sprvy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poatou nedoru ovae. Toto podanie psomne potvrdme pod>a 19 ods.1 Sprvneho poriadku cestou elektronickej podate>ne na strednom portli verejnej sprvy slovensko.sk. S pozdravom, -- Zdru~enie domovch samosprv | Marcel Slvik sdlo: Rovniankova 14 | P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava office: Nmestie SNP 13/B | 841 01 Bratislava +421 905 728 704 | www.samospravydomov.org From: enotify@slovensko.sk <enotify@slovensko.sk> Sent: Wednesday, February 13, 2019 10:54 AM To: Undisclosed recipients: Subject: [Odpove na ~iadose o vykonanie konzultci v zmysle 63 zkona . 24/2006 Z. z. k zmeru navrhovanej innosti ,,Polyfunk n dom MANHATTAN".] Dobr deH, Tto sprva bola preposlan z elektronickej schrnky. Sprva bola upraven tak, ~e neobsahuje elektronick podpisy, a preto jej obsah nem~e bye pou~it na prvne kony. Ak si chcete sprvu pozriee v pvodnom formte a pou~ie jej obsah na prvne ely, prihlste sa do elektronickej schrnky na portli www.slovensko.sk <https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka> . --- Informcie o preposlanej sprve: Odosielate>: Okresn rad `a>a Adrest: Zdru~enie domovch samosprv, o.z. Dtum a as ulo~enia v schrnke: 13. 2. 2019 10:52:45 Predmet sprvy: [Odpove na ~iadose o vykonanie konzultci v zmysle 63 zkona . 24/2006 Z. z. k zmeru navrhovanej innosti ,,Polyfunk n dom MANHATTAN".] Zna ka odosielate>a: OU-SA-OSZP-2019/001213-034 Zna ka prijmate>a: Obsahom tejto sprvy je 1 elektronick dokument a 1 alaia prloha. Zoznam elektronickch dokumentov: xmlForUPVS.xml.html Zoznam prloh: Konzultcie pod>a 63 zkona . 24-2006 Z. z. - 13.02.2019 10:05:18.asice (tento dokument nebolo mo~n preposlae v pvodnom stave) * COO.2176.141.2.2790277 --- Tto sprva bola preposlan z elektronickej schrnky. Odpovede na Vaae otzky, nvody, postupy a kontaktn daje na opertorov strednho kontaktnho centra njdete v sekcii Pomoc <https://www.slovensko.sk/sk/pomoc> . S pozdravom, prevdzka portlu www.slovensko.sk <https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka> Tto sprva m~e obsahovae dvern alebo skromn informcie. Ak nie ste ur enm prjemcom tejto sprvy, informujte ns o tom a sprvu ihne odstrHte. Akko>vek zverejnenie, rozmno~ovanie alebo in pou~vanie tejto sprvy neoprvnenmi osobami je zakzan. Odosielate> tejto sprvy zroveH nezodpoved za akody, ktor m~u vznikne v svislosti s preposlanm sprvy cez internet. {/10.150.193.112217.67.30.63None (mailin.minv.sk: no sender authenticity information available from domain of postmaster@mail7.nameserver.sk) identity=helo; client-ip=217.67.30.63; receiver=mailin.minv.sk; envelope-from="slavik@samospravydomov.org"; x-sender="postmaster@mail7.nameserver.sk"; x-conformance=sidf_compatibleAnonymousex5061a01.intra.minv.skskBT=3;II=[CID=c7d0c6a2-2996-3e4f-aefc-06d9c203a53a;IDXHEAD=D4C386E62E;IDXCOUNT=2];SBT=188;S2=<!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAIProjllzvBKrp1PPKYCwBLCgAAAEAAAALGUD+7EGR5Jr8QOKOT95RMBAAAAAA==@samospravydomov.org>;PS=Subject;RTP=Unrelated;TDN=0;FIXUP=194.5883;Version=Version 15.1 (Build 1531.0), Stage=H5;UP=D0;DP=105;QT=2slavik@samospravydomov.orgslavik@samospravydomov.orgErika.Nemethova@minv.skErika.Nemethova@minv.skslavik@samospravydomov.orgslavik@samospravydomov.orgslavik@samospravydomov.orgMarcel Slvik (predseda ZDS)Marcel Slvik (predseda ZDS)Marcel Slvik (predseda ZDS)275CA3BD029E4CDD9D4EB2CA45163515-NEMETHOVA2717261275CA3BD029E4CDD9D4EB2CA45163515-NEMETHOVA2717261Marcel Slvik (predseda ZDS)Marcel Slvik (predseda ZDS)Marcel Slvik (predseda ZDS)slavik@samospravydomov.orgSMTPslavik@samospravydomov.orgSMTPslavik@samospravydomov.orgSMTP+nTMarcel Slvik (predseda ZDS)SMTPslavik@samospravydomov.orgErika.Nemethova@minv.skiRN+pHu<!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAIProjllzvBKrp1PPKYCwBLCgAAAEAAAABedwVDesJ5LsvKqVG0GGgABAAAAAA==@samospravydomov.org>38FE79E99915244784F0A0C7B62159E4@minv.skǖ)O>:0000000331b5eadc-dade-4e9b-8331-05294b042579@minv.sk/o=MV SR/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=275ca3bd029e4cdd9d4eb2ca45163515-nemethova2717261Erika.Nemethova@minv.skDoru en poataslavik@samospravydomov.orgSMTPSMTP:SLAVIK@SAMOSPRAVYDOMOV.ORGMarcel Slvik (predseda ZDS)+nTMarcel Slvik (predseda ZDS)SMTPslavik@samospravydomov.orgmanual-action/MDN-sent-manuallydisplayed/O=MV SR/OU=EXCHANGE ADMINISTRATReceived: from ex5061a16.intra.minv.sk (100.74.166.160) by ex5061a06.intra.minv.sk (100.74.166.150) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id 15.1.1531.3 via Mailbox Transport; Mon, 4 Mar 2019 20:27:47 +0100 Received: from ex5061a01.intra.minv.sk (100.74.166.145) by ex5061a16.intra.minv.sk (100.74.166.160) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id 15.1.1713.5; Mon, 4 Mar 2019 20:27:46 +0100 Received: from ex5061a002.minv.sk (100.74.169.12) by ex5061a01.intra.minv.sk (100.74.166.145) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id 15.1.1713.5 via Frontend Transport; Mon, 4 Mar 2019 20:27:46 +0100 Received: from esain2a.minv.sk (10.150.193.112) by ex5061a002.minv.sk (100.74.169.12) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.1.1713.5; Mon, 4 Mar 2019 20:27:46 +0100 Authentication-Results: mailin.minv.sk; spf=Pass smtp.pra=slavik@samospravydomov.org; spf=Pass smtp.mailfrom=slavik@samospravydomov.org; spf=None smtp.helo=postmaster@mail7.nameserver.sk Received-SPF: Pass (mailin.minv.sk: domain of slavik@samospravydomov.org designates 217.67.30.63 as permitted sender) identity=pra; client-ip=217.67.30.63; receiver=mailin.minv.sk; envelope-from="slavik@samospravydomov.org"; x-sender="slavik@samospravydomov.org"; x-conformance=sidf_compatible; x-record-type="v=spf2.0" Received-SPF: Pass (mailin.minv.sk: domain of slavik@samospravydomov.org designates 217.67.30.63 as permitted sender) identity=mailfrom; client-ip=217.67.30.63; receiver=mailin.minv.sk; envelope-from="slavik@samospravydomov.org"; x-sender="slavik@samospravydomov.org"; x-conformance=sidf_compatible; x-record-type="v=spf2.0" Received-SPF: None (mailin.minv.sk: no sender authenticity information available from domain of postmaster@mail7.nameserver.sk) identity=helo; client-ip=217.67.30.63; receiver=mailin.minv.sk; envelope-from="slavik@samospravydomov.org"; x-sender="postmaster@mail7.nameserver.sk"; x-conformance=sidf_compatible IronPort-PHdr: =?us-ascii?q?9a23=3AghtvIRZhuDZjQeLlbmMfPl7/LSx+6ufEezUN459i?= =?us-ascii?q?sIpgN6Gq/pDsJkvav6w/l1bMWp7D8ftamubRtqf+H2sa7sTY6SxQQNl3TxYAzP?= =?us-ascii?q?4usUk4GsffUB/gJfvtdDQgFdpTWFhg+G/9NlJaSp+nOg/i50aq5DtXIS3RcAp4?= =?us-ascii?q?IuOvQ9zXhsWziKa08pjeeAhSmjenJ6hxfk27?= X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: true X-IronPort-Anti-Spam-Result: =?us-ascii?q?A0D0AQCO3/Jbhz8eQ9liHAEBAQQBAQcEA?= =?us-ascii?q?QEygTOBDoFcgQIngzk/lBSCDZkwCAEEIwmEQAKDbRoHAQUzEgEDAQEBAQEBAQE?= =?us-ascii?q?UAQEBCgsJCCkjDIU8AQEBAQMFAQICAg4JAggBEgEBBzABDAUHAhEEAQEGAQEBC?= =?us-ascii?q?g4BBgMCBAUQAg0gCQgBAQQSAQsFgxEBgR1oC4tommBwgS+CdgEBBYYSfgcIjAU?= =?us-ascii?q?XgX+BEAGDEoFBg1QPBwmCToJXmSWBbgOEWwmGFGaBBok/gVhMhE6Ca4cgh3aQI?= =?us-ascii?q?IFdgXZ9CHmCLgk2gVwYAohngVGDbj4zgSgWjR4BAQ?= X-IPAS-Result: =?us-ascii?q?A0D0AQCO3/Jbhz8eQ9liHAEBAQQBAQcEAQEygTOBDoFcgQI?= =?us-ascii?q?ngzk/lBSCDZkwCAEEIwmEQAKDbRoHAQUzEgEDAQEBAQEBAQEUAQEBCgsJCCkjD?= =?us-ascii?q?IU8AQEBAQMFAQICAg4JAggBEgEBBzABDAUHAhEEAQEGAQEBCg4BBgMCBAUQAg0?= =?us-ascii?q?gCQgBAQQSAQsFgxEBgR1oC4tommBwgS+CdgEBBYYSfgcIjAUXgX+BEAGDEoFBg?= =?us-ascii?q?1QPBwmCToJXmSWBbgOEWwmGFGaBBok/gVhMhE6Ca4cgh3aQIIFdgXZ9CHmCLgk?= =?us-ascii?q?2gVwYAohngVGDbj4zgSgWjR4BAQ?= X-IronPort-AV: E=Sophos;i="5.56,253,1539640800"; d="png'150?jpg'150,145?scan'150,145,208,217,150,145";a="24073735" Received: from mail7.nameserver.sk ([217.67.30.63]) by mailouta.minv.sk with ESMTP/TLS/AES128-GCM-SHA256; 04 Mar 2019 20:27:44 +0100 DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed; d=samospravydomov.org; s=default; h=Content-Type:MIME-Version:Message-ID:Date:Subject:In-Reply-To:References:Cc:To:From; bh=NdNwcUnIUmt1ynJK2dedNAPtZN/0h+8N8kjpgaJlc4w=; b=chL583tg2fGo3+bSdqFDtF5dB90hqkCFBkqDDNKgW4jyLmITfH+tl1yoe+4DRDhQeW/326hYwrbbcjIVWBdSwuO0vG8qMPDoFzGfTwcwwTcktFAxGbCEyvx/dHu8duHVmFrLiU27e7A8c6XS7zhCNOhSLoGCm/8FkqbfMQrSqY8=; Received: from [195.12.139.24] (helo=ASUSZDS8N41PBG) by mail7.nameserver.sk with esmtpa (Exim 4.84_2) (envelope-from <slavik@samospravydomov.org>) id 1h0tFX-0007Je-R5; Mon, 04 Mar 2019 20:27:44 +0100 Return-Receipt-To: =?UTF-8?Q?Marcel_Sl=C3=A1vik_=28predseda_ZDS=29?= <slavik@samospravydomov.org> From: =?UTF-8?Q?Marcel_Sl=C3=A1vik_=28predseda_ZDS=29?= <slavik@samospravydomov.org> To: =?UTF-8?Q?'Erika_N=C3=A9methov=C3=A1'?= <Erika.Nemethova@minv.sk> Cc: <info@addcare.sk> References: In-Reply-To: Subject: =?UTF-8?Q?RE:_OU-SA-OSZP-2019/001213-034_=5B?= =?UTF-8?Q?Polyfunk=C4=8Dn=C3=BD_dom_MANHATTAN=5D?= Date: Wed, 27 Feb 2019 20:27:36 +0100 Message-ID: <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAIProjllzvBKrp1PPKYCwBLCgAAAEAAAABedwVDesJ5LsvKqVG0GGgABAAAAAA==@samospravydomov.org> MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_019C_01D4CEDA.E0AE51E0" X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0 Thread-Index: AdTDhuYuosbQx5YpTz6u/AbZwgOlOgPN9fKQ Content-Language: sk Disposition-Notification-To: =?UTF-8?Q?Marcel_Sl=C3=A1vik_=28predseda_ZDS=29?= <slavik@samospravydomov.org> Return-Path: slavik@samospravydomov.org X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 7b4bdb00-4cdc-4d85-9eea-08d6a0d77b6b X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Enterprise: 1.0 X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ex5061a01.intra.minv.sk X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous X-MS-Exchange-Transport-EndToEndLatency: 00:00:00.8868370 X-MS-Exchange-Processed-By-BccFoldering: 15.01.1531.003 IVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=275CA3BD029E4CDD9D4EB2CA45163515-NEMETHOVA2717261EX/O=MV SR/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=275CA3BD029E4CDD9D4EB2CA45163515-NEMETHOVA2717261EXÆ.ǖ)O>:OU-SA-OSZP-2019/001213-034 [Polyfunk n dom MANHATTAN]slavik@samospravydomov.orgSMTPSMTP:SLAVIK@SAMOSPRAVYDOMOV.ORGEX:/O=MV SR/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=275CA3BD029E4CDD9D4EB2CA45163515-NEMETHOVA2717261EX:/O=MV SR/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=275CA3BD029E4CDD9D4EB2CA45163515-NEMETHOVA2717261+nTMarcel Slvik (predseda ZDS)SMTPslavik@samospravydomov.orgErika Nmethovܧ@B+//O=MV SR/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=275CA3BD029E4CDD9D4EB2CA45163515-NEMETHOVA2717261Marcel Slvik (predseda ZDS)+nTMarcel Slvik (predseda ZDS)SMTPslavik@samospravydomov.orgErika Nmethovܧ@B+//O=MV SR/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=275CA3BD029E4CDD9D4EB2CA45163515-NEMETHOVA2717261SMTP:SLAVIK@SAMOSPRAVYDOMOV.ORGRE: OU-SA-OSZP-2019/001213-034 [Polyfunk n dom MANHATTAN]IPM.Note__substg1.0_0FF90102*__substg1.0_3001001F*\^__substg1.0_37010102*__substg1.0_3703001F*]a__substg1.0_3704001F*__substg1.0_3707001F*`c__substg1.0_370E001F*__substg1.0_3712001F*b[<__substg1.0_3A0C001F*__properties_version1.00nx__substg1.0_0FF90102*__substg1.0_3001001F*fh__substg1.0_37010102*G__substg1.0_3703001F*gk__substg1.0_3704001F*__substg1.0_3707001F*jm__substg1.0_370E001F*__substg1.0_3712001F*le<__substg1.0_3A0C001F*__properties_version1.00xx__substg1.0_0FF90102*__substg1.0_3001001F*pr__substg1.0_37010102*__substg1.0_3703001F*qu__substg1.0_3704001F*__substg1.0_3707001F*tw__substg1.0_370E001F*__substg1.0_3712001F*vo<__substg1.0_3A0C001F*__properties_version1.00 x__substg1.0_0FF90102*__substg1.0_3001001F*z|__substg1.0_37010102*__substg1.0_3703001F*{__substg1.0_3704001F*__substg1.0_3707001F*~__substg1.0_370E001F*__substg1.0_3712001F*y<__substg1.0_3A0C001F*__properties_version1.00__substg1.0_0FF90102*b__substg1.0_0FFF0102*b__substg1.0_3001001F*__substg1.0_3002001F*__substg1.0_3003001F*__substg1.0_300B0102*__substg1.0_39FE001F*__substg1.0_3A20001F*__substg1.0_5FF70102*b__substg1.0_0FF60102*__properties_version1.009X__substg1.0_0C240102*8__substg1.0_0C250102*7__substg1.0_0FF90102*4__substg1.0_0FFF0102*1__substg1.0_3001001F*0__substg1.0_3002001F*/__substg1.0_3003001F*+__substg1.0_300B0102*(__substg1.0_39FE001F*'.__substg1.0_3A20001F*&__substg1.0_5FE5001F*%6__substg1.0_5FF70102*"__substg1.0_0FF60102*!__substg1.0_00020102*Rp__substg1.0_00030102*O__substg1.0_00040102*?__substg1.0_10090102*__substg1.0_10100102*__substg1.0_10080102*__substg1.0_10070102*__substg1.0_10190102*__substg1.0_10000102*__substg1.0_10140102*__substg1.0_100C0102*__substg1.0_10130102*__substg1.0_100B0102*__substg1.0_101B0102*__substg1.0_100F0102*__substg1.0_10010102*__substg1.0_101A0102*__substg1.0_10160102*__substg1.0_10170102*@0`0n@0`0n 4y"u" #& )67v@9Dk~; ?>@ AB:C>D FQ8R8S W X Yd e6pnquvwx}+@  :   6@Z#!(/! @Z@ YR59B 00 0???0??"@ #@6$@ %@6)@ *@6+@:0@:1@:4@d5@d6@:8@:9@:]6]6]6]0]0 ]6 ]6 p0n  Z  6.9 H=  nO Hae6e60h nv.n ' Q Z, ™4 槥 pbuTa)F d7d yz E V EnUsimage007.png@01D4CED9.BBB121C0image/pngimage007.pngimage007.png.pngimage007.png! 7 7 4y0@0QY@0QY7@7 777PNG IHDR==basRGB pHYs+tEXtSoftwareMicrosoft Office5qIDAThC͛ e31H$EFlRJW(-RQJMZg'ᲫDJ 1a=sss3r_0yϽ}y~mA9g &&Κ#_xFNH1?Q&~M"i_l繰wYeWFpu™9qD H-DbDʤmjx*Ħ}n<_{cѢE=x'O%&&=LUԔT/|X*fߴTP(%%%Ŝȹ$8w\Ҥqci׮TTqYBCo|wz-[wϞcq(F;,ᰔw.p#&iKW0΃Xp@ ȓO>)O?.]:@׏7GݻS'upz+S'82?d8n\Q-VhRZl)r+*'X7!)k$sBA]ͱ[>W "Nvin.ź[MN Eˡ$5z+'$DA~iժ4jHE2%wJcEaa =$Ҷ1qRRzRNwWRRSRH^{?^g͚ULܱcG$΋jo8[VNH8kJa\{O=u]`ڴiw^y'4gVa ɹZN d)\4o\6m*e˖XﯾJڷo}3f{_l7=Mė> SNfŋxEn!ʮ[NݻwKÆ e…R| e/0 `e0s >}Z?\)9-Բd¥sβ`=KV"OK8snSZ5*#G:~ҥr!)RyAm߾]~'%MVH?| /\ fRz};: `daev$깖nݺ'| s- ]w]:s$E %C˨bڥdM-`+?rRYEٳk7nC;ÿim= s̒%>|X{9>}zKƺdb7v* *tAci@XBx?~}hl.6밠ؾG֭0!&Q~b`f(DΙ3PK1-`e❄[o)p~V^-'OA, [v!~|K/g}&{ǯ_/}7[c"UR%b\X8Ґx]A1 \Dya36YFǺ<Tc_^Fo!@V9 l$'>Oܟ0"$PcQaX+dbh߾}٣daԨQ;yI~GqB 9|J"̑2IKT #2w0'J5p7j'(9cǎ.WSb94BiCBfaАI-4F"D77,WpeOGçۅr=KuY֭[˓ ܑ8,\r1WGļa{Sy@ 19ebk%jALP/pZa<%~I<Xz5s@`^pqBof؟YMk'L|`n$6[MV׆յl4%4S"yEf`(p< !/_إgX3uP,N7.e#GՒ;CpPصϡƍ \Xj+$(?TPYdM.CİvZfO}FRcR/0mР{3DX\13JuK˰CdUvnJA,A;ItSC#GL9s0Bi KB(l5x )bRSwan$@| 8:I7WKMSS8HF$3hi"(0; 3#pP0 ?oNɚ{i&XGZ=2'J0+ГI&iW!rw޺Fƒpab +KWr.V{2^ ͖Rr|-Z_jPax`20"/'[v5`dGVwLSP´$(pQ&4dKaO&P/BLL9])3Wi3eeQjaH92?\~8fRBܲ>)Ё7#bSKY3g\O!/ v` ϫW2fp-!"dtߋɶv'ćpo(IM_ɴD3ΩR?NYW_1N (&Mҽ) q 1Ȱ 6y)HZ˓MJ 5wa`xD6fw%$Ӡi$ E2K2i$:<CJ,-敔L"$&)'_ ܊0,$Sǯ&I:{7F)߼4BbYW?}d{͜iS!sÜBJbet5nx<6h0ScdDkVõ9yU,O7 :  ==EnUsimage006.png@01D4CED9.BBB121C0image/pngimage006.pngimage006.png.pngPNG IHDRF BiCCPiccHwTSY{/P)7B 5T)RQIPB bCDFPp"A^dPQl시u9gwg9~3a2ikAL, `@8` ) PpY ~RqߤʗHe@(3(9[&A0eƒl`)(Qp4~fbtsP EyC\2"A0K$F-ʆit-El怱QeB~2ʊ)҈p. (I_X&̑)fHIEI2)ߌea ӄ2e(ʓ X܌t O ?- -2։Ͷgh ?X .`qBW6v |q4 W2LmN~޶^*gbe2uvvHȷRgK}YDS~0-L%| 1!PNh$$FDљBK0qJ2!"H)5 R3>%L';"jryBS8rrJS=TuzVd$PZTԪԯ\l쩼X9W\g*Dc OeJ1[*tU[tFՋ4<͘C h{igiCtn@z900a0RŌq5ZZZ &4f0Ә̛3gx8yF73=ԅE-7k4|4R5hiL㡓MΘ.]MWM˓ƪ`uzzz&- HDmㆺyMwFdFFoM47.53n3㘥2j;'W_-"]}fgͺeI̲lbZY[Y=6bm&ͦ-vmmvv|*볩}g>~mCzNlGs4tLpvapB9% NX'/UNǝ9e·stIuitc2G8~ΐ+ϵum]ϝ^Cc3s//Q7\g ioϻȻׇSW7ɷwoi[sW |d$ o ?hx^[ $tiaаy7Qq/4R&;,z` .hƈbcQb',ܾp8!0"E9..\Drm>}>8~Q n7;x;ڛ-k[-Ň!''|p##?P}~j]:ޖ6wl?Zj'JON:{j3Ig:;]pzWXWs?}/Ĺv}ǡO?e^q~jGߜgy_;=n݌yVܭۂۣwuwET?zX-ރ=?7zK/ S4ڍd᧒ U~g| 鋩K^jUD'x{]#*>}T?YUF cHRMz&u0`:pQ<bKGD pHYs ~tIME - zTXtRaw profile type iccXm\)DYΙo`./3nOqf"TY4x_O[J[RsMh3(vqb,πS/R$JjQk/gQtWd xG,$> 滿}WO\1`Z_nIè3lqN [{@/ b]@TUNdv ]/Ge2Xn 5-^&Hh~]ȳN;~(<:38ͧ|J^^.oq`yPϴyϞO}}CdONP?RPfw~QȢ R {-繤{=뫔xu;puys/k ϧO['|`tL\n?`k/ tG߯K6GȉBs4,˛4>`q?~я~뇈ʬ~.7\slPSNTcUAlmkwjMD*|?8q35Q^\Hn<\JE4Ε;+eF>͠ʠsAAK;}CyrQZ[/4`0`+_ 1ue40_D9:r5چx mj4g(äY$/[1%a'e"Ni"4YH}Nx߉6wgOd/E9m|P9Ux8V߱x&@9y ʓIY1dJ4NJA] T0P%R '>ec/~7ycXasjZႣ4 ha|G*6IE %ڎ #8V&A̚Ro5@6if48)??z kLcz{)اn)SP0R6b0Tʂ Q.`*8R1% LkDsMHT8xm00s5( gp8xƢ{vJz(=ăR{^'ʝY B +F q݆>g.9W펴%8KqUbZCFp.R'+nud{VښHU{p],OK.+CpZ4 ԡ1\Xi6ֽ2mMبQ-jGZĎDM$T)TMmh]ɓ66'[[dm aB +vs6Nv GSCFA/LH2):6p{`AL9*z.3vG냉Ƙ}sx鋕ݹ\Mǻ*wX\/ДW?ȸcJĄ̌'J9OA2A#qL W!9w_otWYA`~Dyx)C ڪ]l*,bSJCpP <<;`eUIFi D %RV_LbD= WfT28: 1ՏR:m*JP[P0ڌz9\}n5҂LSiρb 2rTJQ'EHpLdsՆ.T1[ _28gel oyfkO &vUPFi(e(,6Y B&egTDN'^TI2[g 6 '+^-?hA/ F*o9,cA:r*ğ:]DCiSޛ :,)k՘>]ec]dz6֖@pH;+ oI5ߤg5+% 02;bw/g;o3,{(gyDZ$$-hV$[:S?b)~k^VZOeWa oVhQuoAZ %[5.aiV=ӟɲe.??= niXk∃~}3s̯ rndlwE_ Ӧq6Cz+!{UaYWvRKZw2<Y]wY:)dɒlYۿ{gxOO D1::vIFD>!s_ڨeE!T^d殑WeA2**2&fx:p9ػESx $˳q{޻ic^iQz%8rM\Bb%AU+ۧ)x曇YfUe;ᚩ6iǜ~w~k))kuڿn^qs Y0K,R9Twp=#\s53ΰUT&[۟zadj豲[qkFEʣD<=UU '>τ>lENO;o.)}n4ʧ,VWXUWJ)[#q&eatZSTuCwAeQ<up*')8İ:ĽHFFed"?ENP:fW@ T\yi+"@5:+7+W[wmUyET_UxC>$M8^uU "Sjɭ*natrx**.05/ozӛfmdP@jnB$V[=QE]i+{+v*" UpqDž<9я~t!+jhjoShG]BXt&?ffD?n$@bdTSqx#x%9YPI8Y%gxK}K_ wqGx;9p y65"ke/ gH[aE>ZF5pzN*ũrF_w&ҝ}o@pꩧ.>O=i4iy>B]}U/zM*O$XS> ,0g}/~ d9>B<3FgV[-V oӟ5&3B{)-SӒ+"&65s"br?cwm' T@y QN:qSclTϓb'e]fX]VGs\xғ^WO*qh&r8E=Bi êYsXW_mTߣ>zW'TP٨îs…PE|óFX!NNGZ}UBW+|G[Q6 C=4|;);TsQ+MUtggѼC d5laƌ92 LPƁPG>+ \r} "6FUp7{ACoy[~[mUW@}تpA 򪓆C>xK}߰y_:mY3|_׿?y[ՊE+Zw/y;nNQT'e@VL.s ?×5M/ :ԨUMI iIr6J9@I 2q Ae'QgpXC8,ӑmd F; y \Y-20ŔT;HQZAY8ޓN:;nMcZA!฿/'+PuYSӑGuG^\)d8NA*Etyp!tbbmT SpDžZ8@r~ӟcO?gkU<_j+n^Vo^rX,c'R5 9V%,! igAxDxl Uh|:ޟ>}qN8!p7B7G^c)-0ǰǀ-{ȎF@LA"W4t4qt8/| mNG0&[gBqi~+ڊ`VI\h0t.`bڳ84.`ي bJ(~޷8PE 3Tyi `e/̿cXI5X}x'x][B/SQu spVha0aH`vpzm]w ACcfB(2,}sXT(LcÝQl#34E-e+)*NKԎEc (a*L`6"Phd01Raʔ7& 2A?|%.v7>m}{ jW7 {-d6N B ,[dxD(Cc82Mekl~|M2hGȅhĺ4_|MU4NG='o'h&wkjoL5(|Du!:*[FYɔ HvE<կ>ʐzMG8c!p@N]eHX@Te3!/q嗷VOCSy]ҥ X8 *Sɝ K̙M^7p\6zߕkz܉߁HW괲)ð&!om++ x9*)W2)`Zlm 9WDʉr'gFekLLѰ{%{lHnޮEmꬪ4LFuYarԂSZ1N<1o@'XkC%>B`#(ccQ@l& @,Riʯ1xji ۧ uw2[~s-i7Kn_4ĸ=׫MY͇T7'_@x57_j+\MX c> '骺!(?Aj%T'w :hRc4E(qe厴ܳޑ9Q . ;K)왇b8ߺύPhFyW$#vQn>4t.,[rbE=,]4dS!:,^t}q.+0s#A,0ƻ@4B@> /Z\ƍh趦0WbwF{击 L"X1ŸxdGyd!2_`:% V^8ҜnJDiR 4S=3RRp~Bx\ H4ͬFL%B8gyVQ-Z=J@\f'u]gO44G~?+2Ey0-,>`w2iD4G{'# 8ĉ {ִhp%=ayI=O@ !l("O^= ]ypHF}p-nhqC*oNsm_Dtii'ȷ<-C*DDz.*wMÉdM_K%Iu5(1tܜ!Rtrr:-m8';{x8VACDGl.`t$'7Kv.Ytݸ{gЕ.{[D4<%)4 uQt{: Z1a8݋ Hߡ[iiH_v*u;wnJ^y,_N8lcSy&rdv']8I)gF8W2j1TPB^O#UNzS/,2*a*YE50oș.YwA,ޱkI?>kE'MK:źq~VQ6=yIcSA$ˈǹs@ޏ7jѪ-q.Āt8?o\28{pz?2^IC8R^qx:ݔ]hQ/ PrqXVґ`ԽU-XWiDZ`/tp ! =.PfVa1Ab6Bdf,%x PE5J]Yy3z`i:p,L]w%Y:+_d=iMEx @G"tA|w1A΃J wspkx*zFf z'IW5e.s>FK BW#L"[1iWzk_ aXa$k"Lm"rT #e9q8yEdUÒ;]{KO:=#D[xG^@ :5Bs!ov#yd|\MDM0-N@+" '~iX[V ˜:בG^D&:J܀l$Ph@"?Wn b5& "hOgq5 +}MgMQyEf &x4 = M](g03[֡YPO kᇜ7K/82{fǫ*nDP;g&xؿ& h' M.3 Š6X:h7 Y[|' wP`BeŢ Qͷ?|O\y`+rg VN)*3pVBv.;'iƁx2(NZzŁEdN#>L91}Z{!z9|&_ݷgvW$pwnΔ /VXT>KS @c$Ċ~ EzX) 3VtA@ʎee'ĕ}J܁ "cYAg;;;Aex9 2tL,Ī: )- t8h⤉v&x?ky_9&QB#,iD6N8ܝx>яfl7|^*S4t\0mP[WW㕈ym2 R;3z<@ TǜU9s,l—8*K0-噳 '&Լ08RB`e;|+AٲgDɇQ>Hb`NDn#6lZ=7ʁXB< DTF4P2'{ӞrSN8Z,x|Ö4H@DYk\&; f/D~,, L.bnY2ٹ(] S޳Wi/0Y:yӊpEݪM<~d";~p)N{i(9ȑΪ qV3 cF6lg9 B@~\@@4)cӰ:5)5lR]Mq鎩plD@N=b7YO;{"l΃ü#ΝMhe{`IccKg9c#F==\9"FY=;ᐴ5gy29$Xݲ06K6! yśw*hn p< T'Tb >acL XZ1$y1^9t \_C. dlkh`IQhF E0:A(a%N}#vR`N?w|W\x!lfEG Mv֭!Y^|qcr_`錽W:+cY)+OR%8%:E0z=.(c`{Q~M *$^q$x:ny zCPC4~PfQycyqzW5mt,+Ӷ:$c( \]9lgu9nљo+^Xt [L_&M0``Լ;ԸG 7 B{mH͏aYК\Rs#7R})vAťWq.Ow`:u' ٤ԇOh%fuǥqi&}ɗ֥BA)Vgڱs'ؠC\}-+o oɯ6K|k kj$fAςV `;PxF=2sH0ˣwL(Z}r'>SX? O\+ 2 =iX}3ѕ%Jc[ 88 V` 4j>$u\ɉ"rVBprU|K֏0Ӌ'" gЉ~7K1w`eE>5K`\9"'~1N4 &ZH7 2L Rٷ_]Hp) +ϩ ݥV*D&Ǧw6C FF$_fH6Bl7uCц+ 8Ywd&qYIn;1q=Oiә8{Idyю^g!2Xs5F7o7LmT悶|Oeﮘ;gnrם+Td+MMC0f 9U)#D_#CY- Κ &;9͠ 1NTqP-EShbPp`+y@710UM?p5,p:Vbd8[N T&P;[v~vO8ć"D2~ƾQ @< ZE"J=@3w.ç 驜Ȋ2AvR:?':ηm@2WNrDUgٗœ&iW٦edL$xW"~+2P + 'mVB MYr~S0@>+E3}0G˜ܦ_b7w=FD@̸?VP>B;xJod}3D@j1[|7 +?g,DU_I<el݉FRBUT*|i-Z0yI+pJ7 T@~,q\i\ Z`>l|#NDF*.{wxc?NGapUiJD3iKu_yWC3+mwK{RNcUpVϘνj)!< Y[?%Ndް1_~]W[}6۶F{845uk~4"I#8Xm:BɈqTV&#KN@+ f낒6е1kg&>l}AYPM.ŝT%#•1|ݛtџUk!t|olӵZkU:E4uLd0R09C5: /Xsk5S؉w.Bx b|wh;U´u 3WiYYd`mdM\wL73Le.hkF%tEXtdate:create2018-11-17T00:45:07+01:00 %tEXtdate:modify2018-11-17T00:45:07+01:00QVv8tEXticc:copyrightCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanyWy7!tEXticc:descriptionsRGB IEC61966-2.1WG&tEXticc:manufacturerIEC http://www.iec.chL7tEXticc:modelIEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBDSHIENDB`image006.png! 7 7 4y0@0Y@0Y7G^7 7777>7 :  EnUsimage005.jpg@01D4CED9.BBB121C0image/jpegimage005.jpgimage005.jpg.jpgJFIF``C  $ &%# #"(-90(*6+"#2D26;=@@@&0FKE>J9?@=C =)#)====================================================" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?R@xĽR:ޕG!o#>d=،T~.Q=/27Fa+mH@O@OzMc=U~4i_g&M'UY瘍H?,%⏈ߊ#6Q`NKc#aJğ o/iYxdΧzwZ[}sND06ht';~m^tnCtQ~Wyq $NĎʎl3}lTCվxQ׵=;a. m 8ר̒E.F\/.@*4?z}3)}:u-]wi1H']卞%f$d1h\uF2ʲv=3כʎϮT8-t0ӛ#9|3 %E,zp'eM7x=:[ qܽgN8n9~u:H,0\]}dN `m;'50H`}{W|.SUA}E)01p],qB\ͳ|wro~'jG* 3TmiuJ:bOċd]jPX EeiXtag/Ԭd.A"173߁Y~4;u}Ewe>X@99ǽZyoc o%М~^.u$ <>VxR+ki.FImGh ]n2 OWrtGT뎃~̫j ʠro.#V{{IlXT;Ϊ4V8+;Ig7-Pz W% &D'pG--Z<-"uLlG^a$rZ񷃭|e}fnb;ɍ=xe}ᛏxOH8KtR\}+ڎh" l&@%w?uzO<;~kl`ES˚Ij~1K3h :q裷קֽ 6;8+x$h=+#х8ӏ,Oimage005.jpg! 7 7 4y0@0Y@0Y7^7 7777>7 :  ==EnUsimage001.jpg@01D4CED9.BBB121C0   #$)*,-.2356:;<=>@ABCDEFGHIJKLMNPQSimage/jpegimage001.jpgimage001.jpg.jpgimage001.jpg  JFIF``"ExifMM*Photoshop 3.08BIMg(bFBMD01000aa8030000ee15000091370000d83c0000f8400000b969000049950000349a0000e5a10000d7a600008ce80000ICC_PROFILE lcmsmntrRGB XYZ )9acspAPPL-lcms desc^cprt\ wtpthbkpt|rXYZgXYZbXYZrTRC@gTRC@bTRC@descc2textFBXYZ -XYZ 3XYZ o8XYZ bXYZ $curvck ?Q4!)2;FQw]kpz|i}0C   C PP" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?_:s77;ϋ./G;Dk9=RrY&{$RG[EvT?8O;□yR(M;M6v7>l~dDJ07*d}w#]Qҟॿ45\"¾|9l$v%'bI;xoJEun\V*sMw?Za;'?4K_ҚNG,w7qi5WW̷,ІblE!֞.~> k7Ù<jXŽϵ5<񮛦\.{]kl?i!HBTr\2NkEF߰wNc:l.Xu.;gm414#(iF-Gn?Y?v4]WnTmsX-yVn9e B啗?rwƏ&F|=j>ٰM msH|\-i ED%gkt*{mY>orDDwsE>?O3enU˻OTYvTnY_B ؟ↃiuuJ){zw8y![|Jil|EhCg\izL|#Y]\.<;{xEon~AeH']> :fmxfëJ ܶH!@PJ̾?™M|Lh3IE7&۲JIVV# ҥ*J*ݶ?j+'?7aSih|{e= klYk1I$FzIA<2НN 4rXVSھœڥ*u[#Ψ)(Mkk>u{jyȌp{Ȫ8ߘPJ=7c*ݲq돗f/'Gz';:nWkxErd&V8%2fW !KzV3ex5)d1Pء7 =eFFu|}Lujڬ'%~љd\&K~lK{8feh:698ǧ4soWiU }=8yZB?l|y<?tvK5;,.g0F.\sD`U^~2[wnqgmv\xd;ϥEy#b{+tE}.}k^:1%JNJϕ{~'m|YXjFЍBo 0?+eHS_zUǿگ7[ ?wW;ct'- &jcŸ5YYYAIdN|1?g&e"TUS(1.8 W^%ؚ~ "._I$M?5*x\N}5V'?y~!.]hVaa-]| ;DeýL|mmJ}nq35}n[5̆m ~ħsyq)99Gӭq616O~k ݯK ӛ>i/_~߰΁_~?5t}KPedKdIcn6,NbnfbӢvFP7 3xW񝧎|7~1躗ؠ5?."I,Y[`D6>͸f^&AZ|Mg5.c,k@{svcp_Jmat}\8W<74EOF.![l^?%1-UϷM)oT<RnNm$=.T);> 'zxZ_m;c&3eGd$:S(?kfm7 kg/z^2F]M|3owYpLY,&,9PC{|pV{6O᮱O^yizg}/Lyf&(<.FUU;s>wh ÷>&ӯ;w[ƖBVv#._/ZdjWuvJqih|(xk7f_x7ui48M>QnG"/ 5܀Pq>~\WM K֣Ɖ zr˧oYD\AbAh>$SgxMO(xgO_AZ]RK[mmV9&f"U̾E(d^#ŏkM?8?=8_ǚL~ P\ySlR4UmGbdWB&\fcU9B՝|zUՌC{Geu*C_e஠#Z_J O i(EJz@nW^cq'}~CrmtmZ5%n=m8ẕUGzr4r:֩*}7zMy9_&%]E~wtcLε@:!9v n}jƜ;QVھwgګS%=wmaJlҏ$+( 2̲uh 1=/GiZU2cYiR5$ld8 |Y]q ׅ CK3Wvd$!f lLٻ>Z^ ox_+xWQ#kյ;.7D~`1yʹ{E|IKԳM;Y6"Ui%>%3|,yZ2-m&}2&*8هӼa òxI_~kwrL02eI68x#-9)o,,x·^K['R ۋ ,yyZ$yD躖cq rJuOfrÞ3?/[={޶)Ǘ=Uu?mdxo_ɮ͠:c!I8ܻ1@^{M>\u~۟ i<mYi8ӣMSOyY'k=!ArUw_GwZW#&~Uݍݕ ycun7#5Ct0]?߁`x =[ZWԯ$u:h2U9 ?g:ϕFx)bk8I5c犥3hW^-~}3[B$ ɇUI?@~RY{u 2K#Z ol*_>>Ogp1eHcԮ{hP K6{|MM`jdWՌ9-#$얭7mѓmCZ| 7h Q}dKG"HԆPG!t57 <{zZv+unl?* Q\[ >!>u 5k n6he@ʌ0x*A 3 ظ)A{o5pXLl.OtF?'1[oqu f&pbcBSrZYE>yԬ||(nxtw8THZ"2DQF'-G?Ϗ \?sK-/L7DoF 199`kikn_kzrrqtDG''5{o3tKğϊDn#yKkv;F2XQdwhV).^eV%eܳ"\2<0 E_23Ε_g76J|l[(B̹.oyk-d vrԎ?4|ό֓>;ʖ63ϕ d_5oGu;mWTk\fKޭ>0Q$VFI'lˎ9=k2 RWӴ2eV/_!~t}GO }w.- ߽D`#s Xу ÿNᮖ5$k˩d2@ R4D_Ut[? h֚vik|)mkkm HR4E*V|)e-ovO۲laMB ovߦH! 7 7 4y0@0#$Y@0#$Y7M7 7777>7 :  PP+nTinfo@addcare.skSMTPinfo@addcare.skinfo@addcare.skinfo@addcare.skSMTP:INFO@ADDCARE.SKinfo@addcare.skSMTPinfo@addcare.sk+nTinfo@addcare.skSMTPinfo@addcare.sk+nTinfo@addcare.skSMTPinfo@addcare.sk b b 0 0 0 0 99 : @:_b _ 0ܧ@B+//o=MV SR/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=275ca3bd029e4cdd9d4eb2ca45163515-nemethova2717261sip:erika.nemethova@minv.skErika NmethovErika.Nemethova@minv.skEX:/O=MV SR/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=275CA3BD029E4CDD9D4EB2CA45163515-NEMETHOVA2717261/o=MV SR/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=275ca3bd029e4cdd9d4eb2ca45163515-nemethova2717261EXErika Nmethovܧ@B+//o=MV SR/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=275ca3bd029e4cdd9d4eb2ca45163515-nemethova2717261ܧ@B+//o=MV SR/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=275ca3bd029e4cdd9d4eb2ca45163515-nemethova2717261--dI :yjStq=A{ $ N % N N N 0 00 0N 99@90 : @:_8_N _N 0om&ImageThumbnailError$ImageNaturalHeight"ImageNaturalWidth6ConversationIndexTrackingEx DetectedLanguageJx-ms-exchange-organization-authsourceBx-ms-exchange-organization-authas,LatestMessageWordCountIsSignedIsReadReceiptreceived-spfdx-ms-exchange-organization-originalclientipaddressdx-ms-exchange-organization-originalserveripaddressHasQuotedText&IsQuotedTextChanged,HeaderBodyFragmentList>ConversationTreeParentRecordKey0ExchangeApplicationFlags NetworkMessageId,T| ,t  \ @ 5YGFQ\;T F3z.B{yᩎTPc ̜_F##]h2GULN3AAZk