Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu obce (ZaD č. 7 ÚPN-O) Krasňany

Základne informácie