Zmeny a Doplnky č. 5 Územného plánu obce Raková

Základne informácie