Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Prečín

Základne informácie