Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Trenčín

Základne informácie