Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Dubodiel

Základne informácie