ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE DEDINA MLÁDEŽE

Základne informácie