Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu Mesta Rajec

Základne informácie