Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Rakúsy

Základne informácie