Zariadenie na zber a zhodnocovanie kovových odpadov Poprad - parc. č. KN - C 2454/19, 2454/10, 2454/11 a 2454/41 v k.ú. Poprad

Základne informácie