Zariadenie na vysokoteplotné zhodnocovanie odpadu plazmovou technológiou, Šamorín

Základne informácie