Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020

Základne informácie