Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022

Základne informácie